คลังหนังสือ

Local Product Catalog

LOCAL PRODUCT CATALOG

Learning by Doing เรียนรู้จากฐานชุมชน VOL. 2

เป็นชิ้นเป็นอัน (2023)

เป็นชิ้นเป็นอัน

เรียนรู้อาชีพจากฐานชุมชน ปี62

เรียนรู้อาชีพจากฐานชุมชน

คำปราชญ์เล่า 15 บุคคลต้นแบบเรื่องเล่าจากห้องเรียนชุมชน

คำปราชญ์เล่า 15 บุคคลต้นแบบเรื่องเล่าจากห้องเรียนชุมชน

คู่มือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลำปาง ‘บูรณาการการเรียนรู้’ สู่จังหวัดจัดการตนเอง

คู่มือเรียนรู้ดูงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาสุรินทร์

กสศ.​ Learning by Doing เรียนรู้จากฐานชุมชน Vol.1

เป็นเรื่อง เป็นเรา คู่มือกระบวนการถอดอัตลักษณ์ เพื่อออกแบบเรื่องราวและอัตลักษณ์ของแบรนด์สินค้าชุมชน

ทำเนียบทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

“เรียนรู้ตลอดชีวิต” แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย จังหวัดสกลนคร-นครพนม