คลังหนังสือ

คู่มือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลำปาง ‘บูรณาการการเรียนรู้’ สู่จังหวัดจัดการตนเอง

คู่มือเรียนรู้ดูงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาสุรินทร์

กสศ.​ Learning by Doing เรียนรู้จากฐานชุมชน Vol.1

เป็นเรื่อง เป็นเรา คู่มือกระบวนการถอดอัตลักษณ์ เพื่อออกแบบเรื่องราวและอัตลักษณ์ของแบรนด์สินค้าชุมชน

ทำเนียบทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

“เรียนรู้ตลอดชีวิต” แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย จังหวัดสกลนคร-นครพนม

ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน