เรื่องเล่าจากชุมชน

  • บทเรียนที่

  • ประเภทอาชีพ

เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ นครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมสะสมทักษะในวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง