ทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

เพิ่มโอกาสการมีอาชีพ มีรายได้ ของวัยแรงงาน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์โครงการ

ยกระดับทักษะ

ยกระดับทักษะ

เพื่อให้กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการยกระดับทักษะ มีอาชีพที่เป็นไปตาม ศักยภาพและความต้องการ

ศึกษาและพัฒนา

ศึกษาและพัฒนา

เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาชีพกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม

ค้นหานวัตกรรมชุมชน

ค้นหานวัตกรรมชุมชน

เพื่อค้นหานวัตกรรมชุมชนที่เสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สถิติโครงการ

จำนวนหน่วยงานที่จัดทำโครงการภายใต้ทุนนี้ทั้งหมด

129 หน่วยงาน

แบ่งตามภูมิภาค

รายชื่อหน่วยงานในภาคกลาง

24 หน่วยงาน
เรียงตาม: ก – ฮ
M & T ผ้ามัดย้อมบ้านโคกขาม
กรุงเทพมหานคร
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรุงเทพมหานคร
เครือข่ายการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมระบบชุมชนรับรอง RL-PGS
กรุงเทพมหานคร
ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา
กรุงเทพมหานคร
ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหญ้าปล้อง
กรุงเทพมหานคร
เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
กรุงเทพมหานคร
บริษัท มี เทรดดิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คณะครุศาสตร์)
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
นครปฐม
มูลนิธิกองทุนไทย
นครสวรรค์
มูลนิธิชีวิตไท
นนทบุรี
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระนครศรีอยุธยา
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
พระนครศรีอยุธยา
มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร
พิจิตร
มูลนิธิวัชระดวงแก้ว
พิจิตร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
พิจิตร
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน
พิษณุโลก
วิสาหกิจชุมชนบางหัวเสือ
พิษณุโลก
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวสวนบางหลวง
ลพบุรี
วิสาหกิจชุมชนสตรี-เยาวชนสหกรณ์ บ้านดอนตะเคียน
สมุทรปราการ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สมุทรสงคราม
สภาองค์กรชุมชนตำบลจอมปลวก
สมุทรสาคร
สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
สุโขทัย
สมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อชุมชน
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหน่วยงานในภาคตะวันตก

4 หน่วยงาน
เรียงตาม: ก – ฮ
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก
กาญจนบุรี
วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ
กาญจนบุรี
วิสาหกิจชุมชนพอใจในวิถีพอเพียง
ตาก
ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง
เพชรบุรี

รายชื่อหน่วยงานในภาคตะวันออก

2 หน่วยงาน
เรียงตาม: ก – ฮ
เทศบาลตำบลทับไทร
จันทบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์)
ชลบุรี

รายชื่อหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

33 หน่วยงาน
เรียงตาม: ก – ฮ
กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสาหร่าย หมู่ 2
สกลนคร
กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง
สุรินทร์
กลุ่มชาวนาอินทรีย์ตำบลกุดประทาย
สุรินทร์
กลุ่มวิสาหกิจปลูกพืชผักผสมผสานผลิตอาหารปลอดภัยบ้านบ่อทอง ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
บุรีรัมย์
ชมรมเพื่อคนพิการ จังหวัดเลย
บึงกาฬ
บริษัท โฟล์คไรซ์ จำกัด
ขอนแก่น
บริษัท อัตลักษณ์ จำกัด
กาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ)
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม)
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวิทยาศาสตร์)
นครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
นครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (คณะวิทยาการจัดการ)
นครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (คณะบริหารธุรกิจ)
บุรีรัมย์
มูลนิธิขวัญชุมชน
บุรีรัมย์
มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย
มหาสารคาม
โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
มหาสารคาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองยางอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
มหาสารคาม
โรงเรียนสะแกพิทยาคม
เลย
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
เลย
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดหนองบัวแดง
เลย
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและสมุนไพรพื้นบ้าน
สกลนคร
วิสาหกิจชุมชนพออินคำแคน
สุรินทร์
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย
สุรินทร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองบึงกาฬ
หนองคาย
ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโนนพริก (ขอนแก่น)
หนองคาย
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ปราชญ์สุขภาพอำเภอเขาวง
หนองบัวลำภู
สภาองค์กรชุมชนตำบลสังคม
หนองบัวลำภู
สมาคมรักษ์ป่าต้นน้ำ
อุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน
อุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
อุบลราชธานี

รายชื่อหน่วยงานในภาคใต้

29 หน่วยงาน
เรียงตาม: ก – ฮ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคนสร้างอาชีพ
สตูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง
ตรัง
เครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้ง
สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พัทลุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)
สงขลา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ชุมพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะพยาบาลศาสตร์)
สงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (คณะนิเทศศาสตร์)
สงขลา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (คณะบริหารธุรกิจ)
สงขลา
มัสยิดอัตตะอาวุน (บางปู) จังหวัดปัตตานี
ปัตตานี
มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี
สตูล
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศล
ยะลา
มูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชีย
นครศรีธรรมราช
มูลนิธิอันดามัน
ตรัง
วิสาหกิจชุมชน 9 ไร่ เกษตรอินทรีย์
สงขลา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานคลุ้มบ้านทุ่งใน
นครศรีธรรมราช
วิสาหกิจชุมชนนีปิสกูเละ
ปัตตานี
วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ จ.สงขลา
สงขลา
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (พังงา)
พังงา
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สภาองค์กรชุมชนตำบลพรุพรี
สุราษฎร์ธานี
สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)
ยะลา
สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
พังงา
ห้างหุ้นส่วนสามัญการจัดการภัยพิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
องค์กรสาธารณะประโยชน์ ศูนย์สมุนไพรวัดนก
สงขลา
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้
นราธิวาส

รายชื่อหน่วยงานในภาคเหนือ

37 หน่วยงาน
เรียงตาม: ก – ฮ
กลุ่มฅนวัยใส จ.เชียงใหม่
เชียงใหม่
กลุ่มจัดการขยะบ้านสร้อยศรี ม.16
พะเยา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ศิลาแลง
น่าน
กศน.อำเภอภูซาง
พะเยา
กศน.อำเภอเวียงแหง
เชียงใหม่
เครือข่ายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยชนเผ่าอาข่า จ.เชียงราย
เชียงราย
เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
เชียงราย
ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะวิทยาศาสตร์)
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล)
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
ลำปาง
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษานวัตกรรมสังคมและสันติภาพ คณะศิลปศาสตร์)
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)”
อุตรดิตถ์
มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ
เชียงราย
มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
น่าน
“โรงเรียนสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่”
เชียงใหม่
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอย
เชียงใหม่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรธรรมชาติ ตำบลป่าสัก
ลำพูน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ด สันกับตองใต้
เชียงใหม่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์เทศบาลเมืองแม่โจ้
เชียงใหม่
วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติลีซู ตำบลเมืองแหง
เชียงใหม่
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด จ.เชียงใหม่
เชียงใหม่
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องอินทรีย์ บ้านนาไผ่
แพร่
วิสาหกิจชุมชนคนพอเพียงแวนนาริน
ลำพูน
วิสาหกิจชุมชนงานเครื่องปั้นเครื่องเคลือบเวียงกาหลง
เชียงราย
วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
เชียงใหม่
วิสาหกิจชุมชนสินค้าแม่แดดน้อย
เชียงใหม่
“วิสาหกิจพุทธเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระบารมีรัชกาลที่ 9 (วิสาหกิจชุมชนตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระบารมี)”
เชียงราย
ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าจก บ้านชั่งแปลง8
เชียงใหม่
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ชมรมเพื่อเพื่อนผู้พิการตำบลแจ้ซ้อน
ลำปาง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่
เชียงใหม่
สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน
ลำพูน

แบ่งตามประเภทหน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

9,056คน

ทั้งหมด(คน)

แรงงานนอกระบบ 51% 4,643 คน
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 8% 361 คน
เกษตรกรรม 63% 2,929 คน
บริการ 2% 101 คน
อุตสาหกรรม 1% 42 คน
อื่น ๆ 26% 1,210 คน
ผู้ว่างงาน 17% 1,535 คน
อื่น ๆ 15% 1,354 คน
ผู้สูงอายุ 13% 1,164 คน
ผู้พิการ 4% 360 คน
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0% 0 คน

ระบบรายงานความคืบหน้า

สำหรับสมาชิกภาคีเข้ามารายงานความคืบหน้าของโครงการ