อบต.บาเระใต้ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมแนวคิดเกษตรกร ให้พึ่งพาตัวเองผ่านการ ‘ลดรายจ่าย’ และ ‘เพิ่มรายได้’

นราธิวาส เกษตรกรรม

ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส หนึ่งในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนรายได้เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม ทั้งการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืชผักต่าง ๆ แต่รายได้ส่วนนี้ก็ยังไม่พอที่จะจุนเจือครอบครัวของพวกเขาได้อยู่ดี บางครอบครัวจึงมีการหารายได้เพิ่มเติมจากการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็กที่ใช้แรงงานภายในครอบครัวและใช้เงินลงทุนน้อย เช่น การแกะสลักผลไม้ การสานเสื่อกระจูด การตัดเย็บเสื้อผ้า การสานย่านลิเภา เป็นต้น

แม้ชุมชนจะเริ่มมีการดำเนิน จัดการแก้ไขปัญหาเองในบ้างส่วนแล้วก็ตาม ถึงอย่างนั้น คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านยังพัฒนาขึ้นตามที่คาดหวัง สืบเนื่องจากหลายปัจจัย อีกทั้งยังจำเป็นต้องการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ

ด้วยเหตุดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส หนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยตรง ทั้งยังมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุดจึงได้ก่อตั้ง ‘โครงการเพิ่มรายได้เกษตรกร และผู้ว่างงานโดยใช้วิถีเกษตรพอเพียง ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส’ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและผู้ว่างงานจำนวน 70 คน

โครงการได้จัดทำหลักสูตรการผลิต ‘ปุ๋วชีวภาพ’ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ ‘ลดรายจ่าย’ จากการผลิตปุ๋ยใช้งานเอง โดยขณะเดียวกัน หากใครมีศักยภาพในการผลิตสูงก็จะสามารถนำไปจัดจำหน่ายเพื่อ ‘เพิ่มรายได้’ ต่อได้ด้วย ซึ่งโครงการจะมีการอบรมวิธีวางแผนการตลาด และการจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ให้อย่างครบครัน

ที่สำคัญโครงการฯ ได้มีการนำ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ปรัชญาสำคัญจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สอนให้คนไทยรู้จักการประมาณตน ใช้จ่ายอย่างประหยัด หรือไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหลักการที่คนไทยทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นพระราชดำริที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ต้องการพัฒนาชีวิตของประชาชนชาวไทยให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนท่ามกลางกระแสโลกภิวัฒน์

ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวกคู่กับแนวคิดของศาสนาอิสลามในการพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง สืบเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงการฯ ได้ร่วมส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนั้น ได้นำความรู้ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพอเพียงตามวิถีอิสลามมาปรับใช้ให้เข้ากัน เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เช่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อนามัยประจำตำบล คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และ กลุ่มเกษตรอำเภอบาเจาะ เป็นต้น

ทั้งนี้โครงการฯ มุ่งหวังว่าเมื่อคนในพื้นที่มีความเข้าใจการเกษตรแบบวิถีพอเพียงแล้ว ตำบลบาเระใต้จะพัฒนาตนเองไปเป็นพื้นที่ต้นแบบและเกษตรกรต้นแบบให้พื้นที่อื่นเข้ามาศึกษาโมเดลการทำการเกษตรวิถีพอเพียงเช่นนี้ได้เพื่อขยายฐานให้ชุมชนอื่นดำเนินชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันเป็นรากฐานให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไป

 

โดยโครงการฯ ได้มีการนำ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ปรัชญาสำคัญจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้คนไทยรู้จักการประมาณตน ใช้จ่ายอย่างประหยัด หรือไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหลักการที่คนไทยทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นพระราชดำริที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ต้องการพัฒนาชีวิตของประชาชนชาวไทยให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนท่ามกลางกระแสโลกภิวัฒน์

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

เพิ่มรายได้เกษตรกร และผู้ว่างงานโดยใช้วิถีเกษตรพอเพียง ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ชื่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้

จังหวัด

นราธิวาส

ปีโครงการ

2563

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นายสับรี มะวิง
โทร: 081-2751815

เป้าประสงค์โครงการ

1.ต้นน้ำ

  • เกิดความรู้ในเรื่องของการจัดทำบัญชีครัวเรือน
  • เกิดความรู้ในเรื่องของการทำแผนการตลาด แบบออนไลน์ และตลาดชุมชน
  • เกิดความรู้ในเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพ

2.กลางน้ำ

  • ได้วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ
  • ได้สร้างเพจ และได้ตลาดชุมชน
  • ได้เครือข่ายเกษตรกร

3.ปลายน้ำ

  • เกิดพื้นที่ต้นแบบ
  • มีเกษตรกรต้นแบบ
  • มีตลาดออนไลน์ และตลาดชุมชน
  • มีสมาชิกการเกษตรที่เพิ่มขึ้น

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส