สถานพินิจฯ สอนทักษะช่างแอร์ให้กับเยาวชนผู้ต้องโทษเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับสู่ระบบอย่างภาคภูมิ

นครสวรรค์ งานช่าง

เมื่อพูดถึงทรัพยากรที่สำคัญมากที่สุดในประเทศ หลายคนอาจนึกไปถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำ ป่า ภูเขา หรือทะเล แต่จริงๆ แล้วมีทรัพยากรอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าทรัพยากรชนิดอื่น นั่นคือทรัพยากรมนุษย์

มนุษย์คือตัวแปรที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาและผลักดันความเจริญของประเทศไปข้างหน้า ซึ่ง ‘คน’ ที่ชาติควรจะต้องฟูมฟักสนับสนุนและให้การดูแลเป็นพิเศษก็คือเหล่าเด็กและเยาวชนที่จะกลายมาเป็นกำลังหลักในอนาคต แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงแม้รัฐจะวางระบบเพื่อดูแลเยาวชนดีแค่ไหน ก็ไม่อาจสร้างระบบที่สมบูรณ์แบบได้ ยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยเรา ที่มีเยาวชนจำนวนหนึ่งเป็นผู้กระทำผิด อาจด้วยปัจจัยหลายข้อไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัว ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สภาพแวดล้อมรอบตัว ฯลฯ ที่ทำให้พวกเขาต้องกระทำเช่นนั้น แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาได้รับการตัดสินแล้ว เขาก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อทำให้เขาได้มีโอกาสในการ ‘กลับ’ เข้ามาในระบบของสังคมปกติอีกครั้ง

หน้าที่สำคัญของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงเป็นการฟื้นฟู เยียวยาพวกเขาให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตภายหลังที่ออกมาจากสถานพินิจฯ รวมถึงฝึกฝนให้มีทักษะที่เท่าทันโลกไม่ต่างจากเด็กภายนอก ด้วยเหตุนี้สถานพินิจฯ หลายแห่งจึงได้ริเริ่มโครงการเพื่ออบรมอาชีพไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพช่างตัดผม วิชาการซ่อมโทรศัพท์มือถือ วิชาปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชนภายในพื้นที่

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พยายามริเริ่มโครงการสำหรับอบรมเยาวชนที่อยู่ภายใน แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่าการจัดสรรวิชาและหยิบยื่นให้กับพวกเขาทันที คือการ ‘ถาม’ ความต้องการของเด็กว่าพวกเขาอยากที่จะเรียนรู้อะไร สนใจอาชีพไหน และให้ทางเลือกกับพวกเขาในการอบรมฝึกฝน

สถานพินิจฯ นครสวรรค์ได้สำรวจความสนใจในการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ แล้วพบว่าคนส่วนใหญ่สนใจเรียนรู้ในทักษะอาชีพช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ ‘โครงการยกระดับฝีมือช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ’ ที่เข้ามาอยู่ในหลักสูตรวิชาของสถานพินิจฯ

เมื่อมีโครงการขึ้นมาก็ต้องมีการสร้างหลักสูตร สถานพินิจฯ ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใกล้ชิดเพื่อเฟ้นหาผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนี้มาสอนและอบรมเด็กๆ โดยหลักสูตรจะใช้เวลา 60 ชั่วโมงในการเรียนการสอน และจะจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียนเพียงแค่ 60 คนเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ทางสถานพินิจฯ สามารถควบคุมคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างดี และทำให้พวกเขาสามารถออกไปประกอบอาชีพการเป็นช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้อย่างมืออาชีพ

ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หรือ ช่างแอร์ นับว่าเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเสมอ เพราะทุกบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศจะต้องใช้บริการดูแลรักษาจากช่างมืออาชีพเป็นครั้งคราว โครงการของสถานพินิจฯ นครสวรรค์จึงนับว่าเป็นการช่วยสร้างความพร้อมและเพิ่มทางเลือกที่ทำได้จริงให้กับเยาวชนในศูนย์ ในการประกอบอาชีพหลังจากที่พวกเขาได้กลับเข้าสู่ ‘ระบบ’ ของสังคมปกติ

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการยกระดับฝีมือช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

ชื่อหน่วยงาน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัด

นครสวรรค์

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นายภาณุวัฒน์ ว่องไว
โทร: 056-245275

เป้าประสงค์โครงการ

  1. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาการฝึกอบรมวิชาชีพ
    ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดทักษะ ความรู้ ความสามารถและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  2. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  3. การประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส