ชุมชนสามารถเป็นต้นแบบในการจัดสรรพื้นที่ มีศูนย์เรียนรู้ มีปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นผู้นำให้กับพื้นที่ตนเอง