สภาองค์กรชุมชนตำบลพรุพีพัฒนาทักษะการเกษตรสู่การพึ่งพาตัวเองของคนใน 3 ชุมชนของจังหวัดสุราษฎ์ธานี