โครงการพัฒนาทักษะเกษตรปราณีตให้กับเกษตรกรผู้ด้อยโอกาส ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน