โครงการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุผ่านการทำอาชีพเกษตรปลอดภัย