โครงการส่งเสริมทักษะชีววิถีสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน