โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการเรียนรู้ทักษะการปูกระเบื้อง

หลักสูตรการปูกระเบื้องของสถานพินิจฯ นครศรีธรรมราชที่เปลี่ยนชีวิตของ ‘ปอนด์’ ให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งจากภายใน