เสวนาออนไลน์

Little Big Communities Talks EP.1 – การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สู่สังคมที่ยั่งยืน