เสวนาออนไลน์

ประชุมชี้แจ้งและประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565

Little Big Communities Talk (Season 2) #EP2 – ‘Learning by doing’ เรียนรู้การพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านการปฏิบัติ

Little Big Communities Talk (Season 2) #EP1 – เปลี่ยนกรอบคิด ชีวิตไม่ติด(กรอบ) การเรียนรู้ของผู้ไม่(ด้อย)โอกาส

Little Big Communities Talk EP6: Lifelong Learning เรียนรู้ตลอดชีวิต วิถีการพึ่งพาตนเองจากฐานชุมชน

Little Big Communities Talk EP5: ‘อาชีพนี้ต้องข(ย)าย’

Little Big Communities Talk EP4: จากฐานชุมชน สู่ “เทรนด์ (trend) อาชีพของโลกในยุค New Normal”

ประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

Little Big Communities Talk EP3: การตลาดยุคใหม่ สร้างโอกาส เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยตลาดดิจิทัล 4.0

Little Big Communities Talks EP.2: ทางเลือก ทางรอด ในสถานการณ์โควิด 19 กับการสร้างอาชีพในชุมชน

Little Big Communities Talks EP.1 – การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สู่สังคมที่ยั่งยืน