เสวนาออนไลน์

Little Big Communities Talk EP5: Lifelong Learning เรียนรู้ตลอดชีวิต วิถีการพึ่งพาตนเองจากฐานชุมชน

Little Big Communities Talk EP5: ‘อาชีพนี้ต้องข(ย)าย’

Little Big Communities Talk EP4: จากฐานชุมชน สู่ “เทรนด์ (trend) อาชีพของโลกในยุค New Normal”

ประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

Little Big Communities Talk EP3: การตลาดยุคใหม่ สร้างโอกาส เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยตลาดดิจิทัล 4.0