วิสาหกิจชุมชุน 9 ไร่เกษตรอินทรีย์จัดโครงการอบรมฯ ดันเซลล์แสงอาทิตย์เป็นเครื่องมือพาเกษตรกรก้าวสู่การทำฟาร์มอัจฉริยะ

สงขลา อื่น ๆ

จากที่ดูเหมือนเป็นความฝันเมื่อครั้งอดีต ในปัจจุบันเกษตรอัจฉริยะกำลังกลายเป็นความจริงมากขึ้นทุกที โดยเกษตรอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีชีวภาพมาผสมผสานกับงานด้านการเกษตร เกิดเป็นการเกษตรกรรมความแม่นยำสูง เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด ด้วยการดูแลทุกขั้นตอนอย่างแม่นยำผ่านระบบเซ็นเซอร์ที่จะทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อให้กระบวนการผลิตถูกต้อง ตั้งแต่ เริ่มหว่านเมล็ด รดน้ำ ให้ปุ๋ย ให้ยาปราบศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และคัดเลือกผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทคโนโลยีนี้กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในบ้านเรา

ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบกว้างใหญ่มีเทือกเขาคอหงส์เป็นแหล่งกำเนิดของลำคลองทำให้ประชากรสามารถนำน้ำมาทำการเพาะปลูก เดิมทีเกษตรกรนิยมปลูกต้นยางพาราแต่เนื่องจากประสบปัญหาราคายางตกต่ำ จึงได้เกิดการรวมตัวกันของเกษตรกรกลายเป็น วิสาหกิจชุมชุน 9 ไร่ เกษตรอินทรีย์ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ผักอินทรีย์ ไข่ไก่อารมณ์ดี และพืชเกษตร เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำรงอยู่ แต่จากกระแสเกษตรอัจริยะที่เริ่มเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและต้องการลดต้นทุน จึงได้นำเกษตรอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้มีผลผลิตดีมีคุณภาพและต้นทุนที่ลดลง

 กลายมาเป็นที่มาของ “โครงการการทำอาชีพเกษตรอินทรีย์แบบโรงเรือนอัจฉริยะและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ด้วยพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์” เพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนเกษตรกรรมในด้านการพัฒนาการผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือนและปุ๋ยอินทรีย์ด้วยระบบอัจฉริยะที่มีการใช้พลังงานสะอาดจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่จะทำให้เกิดการควบคุมคุณภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต สามารถลดการใช้แรงงานในการดูแลระบบ และใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทางโครงการฯ ได้มีการอบรมหลักสูตรให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 9 ไร่ เกษตรอินทรีย์ และกลุ่มเป้าหมายจาก 4 ชุมชน ใกล้เคียง ได้แก่ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ และ ต.ลำไพล อ.เทพา พื้นที่ ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ และ พื้นที่ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา รวมจำนวน 50 คน 

โดยตัวหลักสูตรจะมีเนื้อหาที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพเกษตรกรรมของตน ไม่ว่าจะเป็น การอบรมการพัฒนาระบบการปลูกผักอินทรีย์แบบ “ฟาร์มอัจฉริยะ” ด้วยการใช้พลังงานจากเซลล์​แสงอาทิตย์ การอบรมการพัฒนาระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศด้วยการใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ และอบรมการจำหน่ายสินค้าและการตลาดออนไลน์ ซึ่งทางโครงการฯ มองว่าจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มช่องทางออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาอัตลักษณ์ของสินค้าเพื่อทำให้สามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

จากการที่กลุ่มเป้าหมายได้รับทักษะการผลิตผักอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงแนวทางในการขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ จะสามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวสนใจมาเยี่ยมชมแปลงผักอินทรีย์ได้ในอนาคต ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และร่วมเป็นเครือข่ายทางการตลาดในการรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพื่อส่งขายได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องหวาดกลัวหรือกังวลกับสถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอนอีกต่อไป

การที่กลุ่มเป้าหมายได้รับทักษะการผลิตผักอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงแนวทางในการขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ จะสามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวสนใจมามาเยี่ยมชมแปลงผักอินทรีย์ได้ในอนาคต

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

การทำอาชีพเกษตรอินทรีย์แบบโรงเรือนอัจฉริยะและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ด้วยพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

ชื่อหน่วยงาน

วิสาหกิจชุมชุน 9 ไร่เกษตรอินทรีย์

จังหวัด

สงขลา

ปีโครงการ

2563

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
โทร: 0894638832

เป้าประสงค์โครงการ

สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 9 ไร่เกษตรอินทรีย์มีความรู้และทักษะการทำอาชีพด้านการทำเกษตรอินทรีย์แบบโรงเรือนอัจฉริยะและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ของกลุ่ม

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส