ตุนเสบียงความรู้ เพิ่มทักษะหลากหลายอาชีพ ขยายโอกาสให้กลุ่มเปราะบางในจังหวัดยะลา

ยะลา อื่น ๆ

สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.​ 2547 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส อันได้แก่ เยาวชน ที่กลายมาเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ต้องเผชิญกับความสูญเสียของคนในครอบครัว กลายมาเป็นเด็กกำพร้า ขาดโอกาสสำคัญในชีวิต และบางส่วนกลายเป็น คนพิการ ที่ต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนของตนเองไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ทำให้หลายครั้งผู้ด้อยโอกาสถูกมองว่าเป็นปัญหาของสังคม

ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นอีกหนึ่งชุมชนปลายด้ามขวานของไทยที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงดังกล่าว และมีปัญหาในเรื่องคนด้อยโอกาส ชุมชนจึงได้มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำให้น้อยลง อาทิ โครงการค่ายเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน แต่เท่านั้นยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในอนาคต มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศล จึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างทักษะอาชีพไว้เป็นเสบียงความรู้ให้กับเยาวชนและคนพิการ ให้สามารถประกอบอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคต สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสร้างรายได้จุนเจือแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งยังจะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสุจริตให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสกว่า 100 คน ไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้า เกษตรกร ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

การจัดฝึกอบรมในโครงการนี้ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่สามารถเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจได้ โดยการจัดอบรมได้ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม การทำอาหาร งานช่าง และการเป็นผู้ประกอบการ ตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ซึ่งจะให้ความรู้ด้านการปลูกพืชผักนานาพันธุ์อย่างครบวงจร อาทิ แตงกวา ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบแดง ผักคะน้า เป็นต้น กลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่กระบวนการเตรียมดินไปจนถึงการนำขายในตลาดชุมชน หรือ การเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนม เพื่อการบริโภคและจำหน่าย ผู้ด้อยโอกาสจะได้ศึกษาวิธีการเลี้ยงแพะจากฟาร์มตัวอย่าง​ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงพระราชชนนี ตำบลวังพยา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อนำมาประยุกต์ให้เข้ากับทักษะการทำงานของตนเองอีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  ที่น่าสนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ต่อการประกอบอาชีพได้ในอนาคต เช่น การประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ การประกอบขนมไทยประยุกต์ การอบรมช่างประกอบเฟอร์นิเจอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างตัดเย็บและออกแบบเครื่องแต่งกาย ช่างตัดผมชาย การเลี้ยงปลาดุก ไม่เพียงการอบรมด้านวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังได้จัดให้มีการอบรมด้านการตลาด และการเป็นผู้ประกอบการทั้งร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างทักษะด้านการค้าขายให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัลอีกด้วย 

หลังจากการฝึกอบรมแล้ว โครงการได้มีการจัดตลาดชุมชนประจำสัปดาห์ขึ้น เพื่อจำหน่ายสินค้าและผลผลิตของโครงการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ชาวบ้านและภาคีเครือข่ายในตำบลบันนังสาเรงสามารถนำผลผลิตอื่น ๆ มาจำหน่ายร่วมกันอีกด้วย เป็นการสร้างรายได้ให้หมุนเวียนภายในชุมชน พัฒนาศักยภาพคนด้อยโอกาสให้มีความรู้และอาชีพติดตัว สามารถสร้างอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต 

ผลผลิตของโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส เปิดโอกาสให้ชาวบ้านและภาคีเครือข่ายในตำบลบันนังสาเรงสามารถนำผลผลิตอื่น ๆ มาจำหน่ายร่วมกันอีกด้วย เป็นการสร้างรายได้ให้หมุนเวียนภายในชุมชน พัฒนาศักยภาพคนด้อยโอกาสให้มีความรู้และอาชีพติดตัว สามารถสร้างอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

 

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส

ชื่อหน่วยงาน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศล

จังหวัด

ยะลา

ปีโครงการ

2563

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นายสุกรี อัซซอลีฮีย์
โทร: 080-8791592

เป้าประสงค์โครงการ

  1. เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสในสังคม จำนวน 100 คน สามารถพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ มีรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้น 

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส