ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนสิรินธรลงสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานในนครปฐม เพื่อคัดเอาทักษะที่หางานง่ายมาฝึกให้กับเด็กๆ ในศูนย์

นครปฐม การพัฒนาหลักสูตร/อบรม

ปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่มีที่มาจากการขาดอาชีพที่มีรายได้และขาดโอกาสทางการศึกษา จากสถิติของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร พบว่าเยาวชนเกินกว่าร้อยละ 80 ที่เข้ามาอยู่ในศูนย์ล้วนแต่เป็นผู้ประสบปัญหาด้านการศึกษาทั้งสิ้น ปัญหาความว่างงานจึงตามมา ทำให้พวกเขาไม่มีรายได้มากพอต่อการดำรงชีพ จนต้องตัดสินใจเลือกกระทำวิธีการที่ผิดกฎหมาย

การดูแลคนกลุ่มนี้ที่อยู่ในศูนย์ฯ จึงต้องมีแนวทางการพัฒนาทักษะและเปิดโอกาสทางการศึกษาไปพร้อมๆ กับการฟื้นฟูและอบรม ซึ่งหน้าที่ในส่วนนี้ถือเป็นพันธกิจของหน่วยงานอย่างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอยู่แล้วที่จะพัฒนาพฤตินิสัย และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่อยู่ศูนย์ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ที่ผ่านมาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัดนครปฐม ได้จัดการศึกษาสามัญตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการเปิดอบรมการฝึกทักษะวิชาชีพระยะสั้นอยู่เป็นประจำ ซึ่งความท้าทายสำคัญของการจัดทำหลักสูตรเหล่านี้คือการผลิตแรงงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทางศูนย์ฝึกฯ จึงต้องติดตามความเป็นไปของตลาดแรงงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์แรงงานของจังหวัดนครปฐมได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต อ้างอิงจากสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมเมื่อปี 2562 แรงงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของพื้นที่คือแรงงานด้านช่างเทคนิคและแรงงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจต่างๆ ศูนย์ฝึกสิรินธรจึงได้เกิดแนวคิดในการฝึกฝนทักษะชนิดนี้ให้กับเยาวชนในศูนย์ โดยการร่วมมือกับสถานบันอาชีวศึกษาและสถานประกอบการต่างๆ จัดทำโครงการ ‘ยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม’ เพื่อร่วมกันหาทำแผนพัฒนาทักษะประเภทนี้

แน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัดนครปฐม โดยจะมีการจัดทำสัมภาษณ์ความสนใจในทักษะอาชีพ เพื่อคัดเลือกสมาชิกกลุ่มจำนวน 120 คนเข้ามาฝึกฝนในโครงการ จากนั้นก็จะเข้าสู่ชั่วโมงของการเรียนและอบรม สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะได้รับการฝึกสอนจากสถาบันทางการศึกษาที่เชี่ยวชาญในวิชาช่างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ช่างกลโรงงาน เกษตรกรรม ช่างยนต์ โดยหลังจากที่เยาวชนสำเร็จหลักสูตรครบแล้ว จะมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือจากสถาบันพัฒนาแรงงานในวิชาชีพนั้นๆ เพื่อช่วยรับรองความสามารถสำหรับการออกไปทำงานในสถานประกอบการต่อไป

โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพนี้ นับว่าเป็นโครงการสร้างอาชีพที่มีประโยชน์แก่เยาวชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการการฝึกฝนทักษะแรงงานที่ตรงกับความต้องการของตลาด ณ ขณะนั้น ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเด็กและเยาวชนได้ออกไปสู่สังคมแล้ว พวกเขาจะมีอาชีพรองรับในพื้นที่ใกล้เคียงและสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยลดอัตราการกลับไปกระทำผิดซ้ำลงได้

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร

จังหวัด

นครปฐม

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นายสุนทร เผือกพงษ์
โทร: 094-551 5995

เป้าประสงค์โครงการ

  1. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิริรธรได้รับการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมสำหรับ
    การฝึกอบรมวิชาชีพที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดทักษะ ความรู้ ความสามารถและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จำนวน 4 อาชีพ ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และช่างทำสีรถยนต์
  2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพในจำนวน 4 อาชีพ ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และช่างทำสีรถยนต์  จำนวน 125 คน
  3. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและเพิ่มเติมความรู้ และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อสามารถเป็นช่างฝีมือที่คุณภาพ มีจิตสำนึกที่ดีต่ออาชีพ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข เช่น การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นิสัยอุตสาหกรรม ทักษะการดำเนินชีวิต  ทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น การบริหารรายรับรายจ่าย เป็นต้น

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส