วิสาหกิจชุมชนภูสิบแสน เปิดโครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ช่วยสร้างรายได้ระหว่างวิกฤติพืชผลราคาตกต่ำ

นครศรีธรรมราช เกษตรกรรม

ประเทศไทยในทุกวันนี้กำลังประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการเติบโตของประเทศ ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่รายแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างที่สุดคือปัญหาสินค้าทางการเกษตรราคาตกต่ำ โดยเฉพาะในกลุ่มพืชเศรษฐกิจอย่าง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อย และ ฯลฯ ทำให้เหล่าเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศต้องพบเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก

อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในอำเภอที่เต็มไปด้วยเกษตรกรที่มีอาชีพเป็นชาวสวนยาง คนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคายางตกต่ำมาเป็นเวลานาน ทำให้พวกเขามีรายรับที่ลดลงไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพที่ถีบตัวสูงขึ้น นอกจากนี้อำเภอพิปูนยังเป็นอำเภอที่ห่างไกล ทำให้การดูแลจากภาครัฐทำได้ไม่ทั่วถึง ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และมีการเพิ่มจำนวนของกลุ่มคนด้อยโอกาสอย่างผู้ถือบัตรสวิสดิการแห่งรัฐ

แม้จะพบกับความยากลำบาก แต่อำเภอพิปูนก็ยังคงมีต้นทุนทางทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และมีดินที่พร้อมต่อการเพาะปลูก ซึ่งทำให้วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ) ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เห็นวิธีการพลิกวิกฤติครั้งนี้ให้เป็นโอกาส โดยการจัดทำโครงการ ‘การพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างรายได้’ ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนที่กำลังประสบความยากลำบาก

กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 50 คนในพื้นที่อำเภอพิปูน โดยแผนการพัฒนาของโครงการจะเริ่มต้นจากการค้นหาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และทำวิเคราะห์ต้นทุนของชุมชน จนสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปที่การฝึกฝนทักษะการผลิตและการแปรรูป 4 ทักษะอาชีพ คือ 1.การเลี้ยงผึ้งโพรง 2.การเพาะเลี้ยงเห็ดแครงและแปรรูปเป็นเห็ดอบแห้ง หรือน้ำพริก 3.การแปรรูปสินค้าจากมะพร้าว และ 4.การแปรรูปกล้วย

ในทุกทักษะอาชีพของที่โครงการได้จัดอบรม จะมีการใช้วิทยากรผู้คร่ำหวอดในสาขานั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ชาวบ้าน บุคคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และสภาเกษตรกร เข้ามาช่วยแบ่งปันความรู้และออกแบบการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 50 คน และนอกจากการฝึกทักษะอาชีพแล้ว โครงการยังเปิดสอนวิชาการตลาดยุคใหม่ที่ใช้สื่อทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการขายให้กับกลุ่มเกษตรกรอีกด้วย

การจัดโครงการพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ นอกเหนือไปจากการปลูกพืชเศรษฐกิจนับว่าเป็นเหมือนทางออกที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรให้ไม่ต้องจมอยู่กับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบเดิมที่ไม่สร้างรายได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เหล่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสินค้าราคาเกษตรได้มีอาชีพเสริมที่ช่วยจุนเจือด้านรายได้แล้ว ยังเป็นการวางรากฐานการทำเกษตรแบบผสมผสานให้กับคนกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในระยะยาวในการป้องกันการขาดทุนหรือความเดือดร้อนที่มาจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

การพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างรายได้

ชื่อหน่วยงาน

วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ)

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นางนพมาศ พรหมศิลป์
โทร: 089-089-4019

เป้าประสงค์โครงการ

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส