เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ นครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมสะสมทักษะในวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง

นครศรีธรรมราช งานช่าง

ปัญหาการกระทำผิดของเยาวชนจนต้องกลายเป็นผู้ต้องโทษนั้น เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ ในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องโอกาสในการศึกษาหรือโอกาสในการเรียนรู้วิชาชีพ จากข้อมูลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช เยาวชนเกินร้อยละ 90 ที่อยู่ในศูนย์ ออกจากโรงเรียนโดยไม่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับชั้นม.3 ทำให้เยาวชนกลุ่มนี้ขาดโอกาสในการพัฒนาทางอาชีพที่เหมาะสม ส่งผลต่อมาเป็นการว่างงาน ทำให้เยาวชนบางส่วนต้องหันไปสู่การทำผิดกฎหมาย

หน้าที่และบทบาทสำคัญของสถานพินิจฯ นอกจากเรื่องการดูแลและฟื้นฟูเยาวชนแล้ว ยังเป็นการเป็นการให้การศึกษาอย่างเหมาะสมและฝึกฝนพวกเขาให้พร้อมสำหรับการกลับสู่สังคมอีกครั้ง ซึ่งสถานพินิจฯ แต่ละแห่งก็อาจจะมีวิชาหรือรูปแบบแผนการพัฒนาทักษะให้กับเด็กและเยาวชนแตกต่างกันไป

ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเด็กและเยาวชนหมุนเวียนเข้า-ออกราว 300 คนต่อปี ทำให้ข้าวของเครื่องใช้ส่วนกลางอย่างห้องน้ำอยู่ในสภาพทรุดโทรม ทางสถานพินิจฯ จึงได้จัดประชุมร่วมกับเยาวชนในศูนย์และได้ข้อสรุปว่าทุกคนต้องการให้มีการปรับปรุงห้องน้ำขึ้นมาใหม่ โดยเด็กๆ ในศูนย์จะเป็นผู้ดำเนินงานด้วยตัวเอง

จากข้อตกลงที่เกิดร่วมกันนี้ ทำให้สถานพินิจฯ จำเป็นต้องช่วยฝึกฝนและอบรมเยาวชนในศูนย์ให้มีองค์ความรู้ด้านการปูกระเบื้อง โดยมีการไปสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพช่างก่อสร้าง และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการฝึกฝนมาให้อย่างครบครัน

โครงการจะทำการคัดเลือกเยาวชนที่สนใจในวิชาชีพนี้จำนวน 90 คน โดยจะแบ่ง ‘รุ่น’ การฝึกออกเป็น 3 รุ่น ซึ่งทุกคนจะได้รับการฝึกฝนอบรมจากมืออาชีพตั้งแต่กระบวนการพื้นฐาน ทำความรู้จักคุณสมบัติของกระเบื้องแต่ละชนิด การเลือกวัสดุปูกระเบื้อง การใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษา ไปจนถึงการอ่านแบบและการประกอบแบบก่อสร้าง โดยตลอดการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติจะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 90 ชั่วโมงด้วยกัน

การใช้วิธีโน้มน้าวเด็กๆ จากเรื่องใกล้ตัวอย่างการร่วมมือกันซ่อมแซมห้องน้ำมาสู่การฝึกปูกระเบื้องนั้น นับว่าเป็นความสร้างสรรค์ของสถานพินิจฯ ที่สามารถทำให้เยาวชนในศูนย์เกิดแรงผลักดันในการฝึกฝนวิชาชีพการปูกระเบื้อง ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีต้นทุนต่ำ แต่สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีพ

การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพโดยการอบรมวิชาปูกระเบื้องผ่านโครงการนี้ จะช่วยให้เยาวชนที่กลับสู่สังคมมีทักษะติดตัวซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที ซึ่งหากพวกเขาสามารถหางานที่สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวอย่างมั่นคงแล้ว โอกาสในการกลับไปกระทำผิดซ้ำย่อมลดน้อยลงจนไม่เป็นภาระของสังคมอีกต่อไป

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการเรียนรู้ทักษะการปูกระเบื้อง

ชื่อหน่วยงาน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นางชุลีพร สุทธิบูลย์
โทร: 081-9090890

เป้าประสงค์โครงการ

  1. เด็กและเยาวชนรู้จักตนเองมากขึ้น รู้ว่าตนมีความสามารถและศักยภาพทางอาชีพช่าง  สามารถเรียนรู้แบบกลุ่ม พัฒนาทักษะความชำนาญ
  2. เด็กและเยาวชน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนได้
  3. เด็กและเยาวชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้ร่วมงาน

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส