สถานพินิจฯ สตูล เปิดสอนหลักสูตรช่างปูกระเบื้องให้กับเยาวชนในศูนย์ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพตามความสนใจ

สตูล งานช่าง

การกระทำผิด ‘ซ้ำสอง’ คือปัญหาสำคัญที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล พยายามแก้ไขมาโดยตลอด เพราะนั่นหมายความว่าเด็กและเยาวชนที่พ้นโทษออกไปอาจประสบปัญหาบางอย่างที่บีบคั้นให้ต้องกลายมาเป็นผู้ต้องโทษอีกครั้ง โดยเฉพาะปัญหาด้านการสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิตในสังคม

ในสถานพินิจฯ หลายแห่ง จึงมุ่งเปิดหลักสูตรทักษะอาชีพที่จะสามารถสร้างงานให้กับเด็กและเยาวชนในศูนย์ ภายหลังการพ้นโทษออกไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ช่างตัดผม การจัดดอกไม้แห้ง การทำไม้กวาด การประดิษฐ์ว่าว เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ต้นทุนต่ำในการประกอบอาชีพ แต่ในระยะหลังอาชีพเหล่านี้ได้รับความนิยมจากเยาวชนในศูนย์น้อยลง ทำให้สถานพินิจฯ จังหวัดสตูลมองหาทักษะอาชีพใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาในปัจจุบัน

สถานพินิจฯ สตูลจึงได้ทำการสำรวจความต้องการของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฯ และได้พบว่าวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง เป็นวิชาชีพที่ได้รับความนิยมในหมู่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับข้อได้เปรียบหลายด้านที่เป็นคุณสมบัติของวิชาชีพนี้ นั่นคือเป็นอาชีพอิสระที่สามารถนำไปประกอบเป็นงานหลักหรืองานรองก็ได้ รวมถึงเรียนรู้ง่าย และไม่มีต้นทุน

‘โครงการยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้อง’ จึงได้เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของสถานพินิจฯ จังหวัดสตูล ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้านการศึกษา เช่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง ฯลฯ ในการสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐาน และสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานหรือศึกษาต่อในสถานศึกษาภายหลังการพ้นโทษ

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการคือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จำนวน 40 คน ซึ่งจะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมที่มีความสนใจในวิชาชีพและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่าแท้จริง เพราะแผนการพัฒนาทักษะนี้จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนถึง 30 ชั่วโมง ตลอดทั้งภาคทฤษฎีจนถึงการปฏิบัติงานจริง

การฝึกทักษะทางอาชีพจะเริ่มจากการปูพื้นฐานเรื่องคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานของกระเบื้อง การเลือกวัสดุปูกระเบื้องในรูปแบบต่างๆ ไปจนถึงวิธีการอ่านแบบ การเก็บรักษาและบำรุงเครื่องมือที่ใช้ในงานทุกชนิด ซึ่งขณะที่อยู่ในโครงการฝึกฝนวิชาชีพ กลุ่มสมาชิกสามารถออกไปปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ของหน่วยได้ เช่น การซ่อมแซมพื้นกระเบื้องที่ชำรุดในสถานพินิจฯ นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังทัศนคติการดำเนินชีวิต อาทิ เรื่องการทำบัญชี การออม การจัดการรายรับและรายจ่าย เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการกับชีวิตของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การมีอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันการกลับไปกระทำความผิดซ้ำ โครงการยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้องนี้ จึงมีแนวโน้มที่จะช่วยลดอัตราการกลับเข้าสถานพินิจฯ ของเยาวชนได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการฝึกฝนอาชีพจากความต้องการของเยาวชนเองจริงๆ รวมถึงเป็นวิชาชีพที่มีความต้องการในตลาดแรงงานอยู่เสมอ ทำให้อดีตผู้กระทำผิดได้มีโอกาสในการสร้างรายได้ สร้างชีวิตที่มีคุณภาพขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

ยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้อง

ชื่อหน่วยงาน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล

จังหวัด

สตูล

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นายเจนรบ รักวิจิตร
โทร: 090-2895161

เป้าประสงค์โครงการ

  1. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาการฝึกอบรมวิชาชีพ ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดทักษะ ความรู้ ความสามารถและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  2. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส