โครงการพัฒนาอาชีพที่ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของเพื่อนคนพิการ เพื่อนำมาสอนให้กับคนพิการด้วยกันเอง

นครราชสีมา การแปรรูปผลิตภัณฑ์

มูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ คือมูลนิธิที่ทำงานอยู่กับคนพิการในชุมชนบัวใหญ่มาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี โดยงานหลักของมูลนิธิคือการช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการให้มีอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและความครัวได้ ซึ่งผลจากข้อนี้ก็จะช่วยให้คนพิการเกิดการยอมรับจากคนในสังคมมากขึ้น เกิดเป็นความภาคภูมิใจในตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดี

ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้เห็นความสำเร็จพร้อมๆ กับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน จึงเกิดแนวคิด ‘การถอดบทเรียน’ ขึ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาร่วมกับคนพิการต่อไปในอนาคต ‘โครงการสร้างพลังคนพิการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เครือข่ายกลุ่มคนพิการของเครือข่ายมูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา’ จึงได้ถูกจัดทำขึ้นมาโดยมีเป้าประสงค์เพื่อถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของทีมมูลนิธิร่วมกับสมาชิกเหล่าคนพิการ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้สำหรับการต่อยอด

โครงการจึงได้เฟ้นหากลุ่มเป้าหมายจำนวน 150 คน ซึ่งประกอบไปด้วยคนพิการที่มีอาชีพและความถนัดแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการสานเปลยวน การสานหมวก การทอผ้า การมัดหมี่ และการเกษตรกรรมเป็นต้น โดยแนวทางของโครงการจะเป็นการให้กลุ่มคนพิการที่มีประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความรู้และถอดบทเรียนออกมา โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานจะทำการจดบันทึกและร่วมวิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อน และมีการทำข้อสรุปบทเรียนอาชีพออกมาเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการคนอื่นๆ ต่อไป 

การถอดบทเรียน นอกจากจะมีประโยชน์ด้านการบันทึกและสร้างองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานขึ้นมาในชุมชนแล้ว ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการคนอื่นๆ ที่ได้เข้ามารับฟังและแลกเปลี่ยนกันด้วย เพราะกลุ่มสมาชิกของโครงการประกอบไปด้วยคนพิการ 3 กลุ่มใหญ่คือ 1.คนพิการที่ประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องและมีรายได้จากการประกอบอาชีพ 2.คนพิการที่ประกอบอาชีพไม่ต่อเนื่อง 3.คนพิการที่หยุดการประกอบอาชีพ การที่คนพิการในกลุ่มที่ 2 และ 3 ได้เข้ามารับฟังความสำเร็จและแนวทางการประกอบอาชีพจากกลุ่มที่ 1 ก็ย่อมทำให้พวกเขาสามารถสะท้อนตัวตนและเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงกำลังใจในการกลับมาประกอบอาชีพเพื่อยืนให้ได้ด้วยตัวเองอีกครั้ง

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งคนที่สำเร็จและคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดบทเรียนต่างๆ มากมายที่จะสร้างประโยชน์ได้กว้างไปกว่าจำนวนผู้คนในเวทีสนทนา ซึ่งมูลนิธิองก็ยังคงต้องหาแนวทางใหม่ๆ และพยายามเรียนรู้จากคนพิการทุกกลุ่มเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ของคนพิการตามศักยภาพของตนเองต่อไป

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการสร้างพลังคนพิการประกอบอาชีพของเครือข่ายกลุ่มคนพิการของมูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ

ชื่อหน่วยงาน

มูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

จังหวัด

นครราชสีมา

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นางพัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์
โทร: 098-0974485

เป้าประสงค์โครงการ

  1. สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานคนพิการในครั้งนี้เป็นคนพิการที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านชุมชนสามารถมีอาชีพตามการดำเนินชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป ตามศักยภาพของคนพิการแต่ละคน โดยการประกอบอาชีพคนพิการ มีส่วนในการสร้างความสุข
  2. พัฒนาทางร่างกายคนพิการที่เกิดจากประกอบอาชีพ คือได้ออกกำลังจากการประกอบอาชีพ หรือการเคลื่อนไหวร่างกายในการประกอบอาชีพและส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ไม่ศูนย์เสียเงินทองในการรักษาจากการเจ็บป่วยหรือจากความพิการ
  3. พัฒนาทางด้านจิตใจคนพิการที่เกิดจากการประกอบอาชีพ สามารถเห็นความสำเร็จของตนเองในการการประกอบอาชีพเช่น สามารถทำแล้วเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ทำแล้วสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของหรือเงินตราได้นำไปสู่ชีวิตที่พอเพียง
  4. เกิดผลกระทบในด้านบวกที่ทำให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตมีศักดิศรีอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีคุณค่า อยู่ในสังคมได้เหมือนคนปกติทั่วไป

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส