ชุมชนหนองสนิทแก้ปัญหานักเรียนและประชาชนขาดผักคุณภาพกิน ด้วยการตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อปลูกผักส่งเข้าโรงเรียนและจำหน่ายในตำบล

สุรินทร์ เกษตรกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร โดยอบต. หนองสนิท จังหวัดสุรินทร์ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อฝึกฝนทักษะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับสมาชิกโครงการ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับชุมชนในหลายด้าน โดยทันที่ที่โครงการได้เริ่มต้นขึ้น ก็มีการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าในแต่ละประเด็นอย่างต่อเนื่อง

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ นี้ประกอบไปด้วยกลุ่มคนด้อยโอกาสทั้งสิ้น 80 คน คือ แรงงานนอกระบบ 36 คน ผู้ว่างงาน 25 คน ผู้สูงอายุ 5 คน ผู้พิการ 2 คนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 คน และเยาวชนนอกระบบ10 คน ซึ่งคนกลุ่มนี้ได้รับการคัดเลือกและวิเคราะห์มาแล้วถึงความต้องการเป็นอย่างดี ทำให้โครงการสามารถจัดการเรียนรู้และส่งเสริมความต้องการที่พวกเขาขาดได้อย่างตรงจุด

ในช่วงแรกที่โครงการได้ดำเนินงาน ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมกลุ่มเป้าหมายเพื่อการวิเคราะห์ตนเอง การสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันในการสร้างอาชีพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานในกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จแล้ว โดยหลังจากที่สมาชิกได้เข้าร่วมครบทุกกระบวนการแล้ว ทางโครงการพบว่าการดำเนินงานครั้งนี้ สามารถสร้างความก้าวหน้าให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกับเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้ในหลายประเด็นดังนี้

  1. เกิดคณะทำงานที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการเป็นสมาชิกหลัก 16 คน และมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมสนับสนุนโครงการถึง 11 ภาคี นอกจากนี้โครงการได้จัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนขึ้นได้สำเร็จด้วย
  2. สมาชิกจำนวน 32 ราย เกิดความรู้และความตระหนักในการผลิตอาหารปลอดภัยมากขึ้น
  3. เกิดแนวทางการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักอินทรีย์ตำบลหนองสนิท
  4. เกิดเกณฑ์ในการสร้างเกษตรกรต้นแบบและเกิดแผนพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

ระหว่างกระบวนการทำงานโครงการก็ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องการตลาด แต่ก็ได้มีการวางแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว โดยให้เกษตรกรเปิดหน้าร้านจำหน่ายที่บริเวณหน้าสวน เพื่อให้เข้าถึงคนที่ผ่านไปมาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพื่อให้หน่วยงานช่วยประสานกับห้างสรรพสินค้าในการรับซื้อสินค้าเกษตรเข้าไปจัดจำหน่าย

ในปัจจุบันด้วยความเข้มแข็งของชุมชนและความมานะของกลุ่ม ทำให้โครงการนี้สามารถต่อยอดความตั้งใจจนเกิดเป็น ‘สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด’ ขึ้นมาได้ในที่สุด ซึ่งนับว่าเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วที่น่าพึงพอใจสำหรับกลุ่ม โดยเป้าหมายต่อไปของโครงการคือการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างๆ เพื่อขยายผลด้านการตลาดเพื่อการจัดจำหน่ายสินค้ารายใหญ่ต่อไป

“สมาชิกสหกรณ์ฯ ก้าวสู่การทำเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มตัว จากที่เคยใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักก็หันกลับมาทำแบบอินทรีย์ ผู้ว่างงานบางคนไม่เคยปลูกผักเลยด้วยซ้ำ แต่ก็พยายามฝึกฝนจนสามารถทำได้” หนึ่งในสมาชิก โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

 

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

ชื่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท

จังหวัด

สุรินทร์

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นายสมเกียรติ สาระ
โทร: 089-2813157

เป้าประสงค์โครงการ

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ

  1. เกิดคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาหารปลอดภัย
  2. เกษตรกรมีความรู้ทักษะในการผลิตอาหารปลอดภัย
  3. ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพและสามารถจำหน่ายได้โดยเชื่อมกับเมนูอาหารกลางวันของโรงเรียน
  4. เกิดพื้นที่ต้นแบบด้านการผลิตอาหารปลอดภัย

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส