สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา เปิดหลักสูตรเกษตรอินทรีย์และการย้อมผ้าสีธรรมชาติ สร้างอาชีพให้กับแรงงานด้อยโอกาสในชุมชน

เลย งานหัตถกรรมและฝีมือ

ในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศของเรายังต้องพึ่งพาการใช้สารเคมีในการผลิตพืชผลทางการเกษตร เช่นเดียวกับชุมชนเอราวัณ จังหวัดเลย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีคือแม้ว่าการการเกษตรวิธีนี้จะสามารถให้ผลผลิตที่รวดเร็ว แต่กลับส่งผลเสียตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ปัญหาหนี้สิน และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งข้อเสียในการทำงานรวมถึงราคาของพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ ทำให้การลงทุนลงแรงกับอาชีพเกษตรเริ่มไม่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ๆ ในชุมชน เยาวชนในพื้นที่ให้ความสนใจกับอาชีพเกษตรกรน้อยลงและเดินทางออกจากชุมชนเพื่อไปหางานในเมืองใหญ่

สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา(กลุ่มก่อการดีเลย) จังหวัดเลย จึงได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาอาชีพให้กับเยาวชนเพื่อให้คนกลุ่มนี้กลับมาเป็นแรงงานในท้องถิ่นของตัวเองได้ และจัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนวัยแรงงานและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่นโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ แรงงานนอกระบบ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จำนวน 50 คน

สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา(กลุ่มก่อการดีเลย) จังหวัดเลย ลงพื้นที่สำรวจและประเมินศักยภาพชุมชน ทำให้พบว่า เทศบาลตำบลเอราวัณ มี ‘ต้นทุน’ ที่สามารถพัฒนาได้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการที่คนในชุมชนส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรเป็นการดี มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทอผ้า พื้นที่สาธารณะเพื่อทำการเกษตรร่วมกัน และการที่มีภาคีเครือข่ายที่แน่นแฟ้นทั้งในและนอกชุมชน

ผลจากการสำรวจต้นทุนของชุมชนทำให้โครงการสามารถออกแบบหลักสูตรพัฒนาอาชีพได้ 2 หัวข้อคือ 1.หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพด้านเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง และ 2.หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการย้อมผ้าสีธรรมชาติ 

หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพด้านเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง จะทำการอบรมที่ศูนย์ปราชญ์พ่อบัวพันธุ์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมแบบยั่งยืน จ.หนองบัวลำภู โดยมีรายละเอียดตั้งแต่การปรับวิธีคิดของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืชพรรณตามฤดูกาล ซึ่งส่งผลให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารพิษยาฆ่าแมลง และยกระดับฝีมือแรงงานให้เป็นเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อตัวเองและผู้บริโภค

ส่วน หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการย้อมผ้าสีธรรมชาตินั้น ชุมชนมีพื้นฐานความชำนาญในเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ทางสถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา(กลุ่มก่อการดีเลย) จังหวัดเลย ได้เข้ามาช่วยอบรบในเรื่องของการออกแบบลวดลายผ้ามัดย้อม และเทคนิคการสกัดสีธรรมชาติ เพราะการออกแบบลวดลายมีความสำคัญในการดึงดูดให้คนเข้ามาซื้อ ส่วนการสกัดสีจากธรรมชาติเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนและเป็นการใช้วัตถุดิบในชุมชนให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้หลักสูตรยังอบรมเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์ เข้ามาเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ รวมถึง การทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วย

การแก้ไขปัญหาการด้านแรงงานให้กับชุมชนเอราวัณ จังหวัดเลย โดยการดึงเอาแรงงานที่เป็นเยาวชนเข้ามาฝึกฝนในครั้งนี้ โครงการได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ตั้งแต่การที่กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในอาชีพมากขึ้น เห็นความเป็นไปได้ในการมีอาชีพในพื้นที่บ้านเกิด รวมถึงการที่โครงการสามารถสร้างเครือข่ายกับภาคีอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งกระบวนการทั้งหมดทำให้เกิดการถอดบทเรียนที่น่าสนใจ และนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่จะช่วยสร้างรากฐานการพัฒนาชุมชนโดยคนในชุมชนเองได้เป็นอย่างดี

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนวัยแรงงานและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน

สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา (กลุ่มก่อการดีเลย)

จังหวัด

เลย

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นายกิตติพงษ์ ภาษี
โทร: 091-0630540

เป้าประสงค์โครงการ

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของเยาวชนวัยแรงงานและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษาและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส