วิสาหกิจชุมชนภูสิบแสน เปิดโครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ช่วยสร้างรายได้ระหว่างวิกฤติพืชผลราคาตกต่ำ

นครศรีธรรมราช เกษตรกรรม

ชุมชนในอำเภอพิปูนมีประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร ซึ่งแรงงานเหล่านี้คือแรงงานนอกระบบที่ไม่มีหลักประกันด้านความมั่นคงของชีวิตแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนพิปูนเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทั้งด้านของรายได้และการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมฯ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ และหยิบยื่นโอกาสในการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะอาชีพให้กับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของตน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือแรงงานนอกระบบจำนวน 50 คน ที่พร้อมเข้ารับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะอาชีพใหม่ๆ รวมถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตัวเอง เพราะจากการสำรวจพบว่าทั้ง 50 คน มีอาชีพและความสามารถที่แตกต่างกัน เช่น บางคนมีความรู้ด้านการเกษตร บางคนเก่งด้านขายของออนไลน์ และบางคนก็ทำธุรกิจขายอาหาร แต่สิ่งที่ทุกมีร่วมกันคือสมาชิกทั้งหมดต้องการสร้างกลุ่มอาชีพเพื่อต่อยอดร่วมกันหลังจากการฝึกอบรม

โครงการจึงได้ออกแบบหลักสูตรการอบรมจากการวิเคราะห์กกลุ่มเป้าหมาย พร้อมๆ กับการสำรวจต้นทุนของชุมชนที่มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รวมถึงมีวัตถุดิบที่พร้อมต่อการผลิต ทำให้โครงการได้คิดค้นแผนการพัฒนาออกมาได้ 4 หลักสูตรตามสาขาอาชีพที่กลุ่มสมาชิกให้ความสนใจ คือ

  1. การผลิตและแปรรูปน้ำผึ้ง และการทำคอนโดผึ้ง
  2. การผลิตและแปรรูปเห็ดแครง
  3. การผลิตและแปรรูปมะพร้าว
  4. การผลิตและแปรรูปกล้วย

นอกจากนี้ก็มีการอบรมที่ทุกกลุ่มต้องเข้าร่วมเหมือนกันคือการทำตลาดทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า

ในเบื้องต้นโครงการได้เห็นความสนใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนจากกลุ่มสมาชิกอย่างแรงกล้า เพราะนี่คือโอกาสครั้งสำคัญในการเข้ามาสร้างอาชีพและเครือข่ายที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อกันในอนาคต แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินโครงการไปอีกสักระยะหนึ่ง เพื่อที่จะได้เห็นรูปแบบของผลลัพธ์ว่ากลุ่มสมาชิกที่ได้เข้ามาฝึกฝนอบรมทักษะต่างๆ ได้มีความก้าวหน้าในเชิงฝีมือและองค์ความรู้อย่างไร

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

การพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างรายได้

ชื่อหน่วยงาน

วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ)

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นางนพมาศ พรหมศิลป์
โทร: 089-089-4019

เป้าประสงค์โครงการ

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภา

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส