ทุนพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

แรงงานไทยกว่า 16 ล้านคนกำลังเผชิญวิกฤต ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงทั้งบริบทด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี และวิกฤตที่เกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งผลกระทบต่อประชาชนวัยแรงงานอย่างรุนแรง และการพัฒนาทักษะอาชีพที่ขาดความสอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชนและตลาดแรงงาน อีกทั้งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทำให้แรงงานส่วนใหญ่ขาดทักษะฝีมือ ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการโดนเลิกจ้าง และเกิดภาวะว่างงานมากขึ้น