โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพการแปรรูปจากสมุนไพรพื้นบ้านใกล้ตัวเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มญาติธรรม