โครงการการพัฒนาเยาวชนบริบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาอำเภอหาดใหญ่

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเยาวชนบริบาล เพื่อสร้างอาชีพให้เยาวชนด้อยโอกาสในยุคสมัยแห่งสังคมผู้สูงอายุ