โครงการฝึกอบรมและพัฒนากรรมวิธีการผลิตแป้งขนมจีน เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ