โครงการฝึกอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมทางเลือกให้กับเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาส