โครงการสรางพลังคนพิการประกอบอาชีพ

สมจิตร ชาปัญญา คนพิการที่สู้เพื่อพิสูจน์ว่า ‘โอกาส’ คือสิ่งที่คนพิการต้องการมากที่สุด