โครงการฝึกทักษะการเลี้ยงไส้เดือนดิน ช่วยให้เกษตรกรแม่โจ้ ลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มจากปุ๋ยไส้เดือน

เชียงใหม่ เกษตรกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการสนับสนุนจากภาครัฐที่ต่อเนื่อง จนกลายมาเป็น ‘เมืองน่าเที่ยว’ ฮิตติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทว่าเศรษฐกิจที่เคยสะพัดกลับต้องหยุดชะงัก เมื่อทั่วโลกต่างประสบปัญหาใหญ่ กับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน และปัญหารายได้ไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต ซึ่งหากปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวลุกลาม ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างสาหัสในระยะยาว 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ “ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อการทำเกษตรปลอดภัย” ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้

โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายจากพื้นที่ 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้แก่ ชุมชนแม่เตาไห 1, ชุมชนแม่เตาไห 2, ชุมชนป่าบง, ชุมชนป่าขาม, ชุมชนห้วยเกี่ยง, ชุมชนแม่โจ้, ชุมชนสหกรณ์นิคม 1, ชุมชนสหกรณ์นิคม 2, ชุมชนทุ่งป่าเก็ด, ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย, ชุมชนเกษตรใหม่, ชุมชนไร่สหกรณ์, ชุมชนแม่โจ้ใหม่, ชุมชนแม่ดู่, ชุมชนหนองทราย, ชุมชนหลิ่งมื่น, ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว, ชุมชนแพะป่าห้า และชุมชนศรีสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 100 คน

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในชุมชนต่างๆ ล้วนมีพื้นฐานการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมอยู่แล้ว การผลักดันการเลี้ยงไส้เดือนดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดิน ให้เป็นอาชีพเสริม จึงไม่ใช่เรื่องยาก และยังช่วยสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายลดต้นทุนค่าปุ๋ย และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดจำหน่าย ทั้งยังช่วยให้กลุ่มเป้าหมายต่อยอดด้านเกษตรอินทรีย์ จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไส้เดือนดินได้อีกด้วย ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์จะทำให้กลุ่มเป้าหมายได้กินพืชผักไร้สารพิษ และเมื่ออาหารปลอดภัยก็จะทำให้สุขภาพดี เมื่อสุขภาพดีก็จะนำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร และสืบเนื่องไปยังความมั่นคงด้านอาชีพ และความมั่นคงในชีวิต ตามลำดับ    

นอกจากนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์เทศบาลเมืองแม่โจ้ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพและการประกอบการ โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดิน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ผ่านการอบรมและฝึกฝนทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก โลโก้ และเสริมองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการของตลาด โดยอาศัยการร่วมมือกับ คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการด้านนี้ 

ทั้งนี้ หากโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อการทำเกษตรปลอดภัย ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จะกลายเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นๆ ได้ ในฐานะชุมชนที่ปรับตัวเพื่อสอดรับกับปัญหาในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

โครงการช่วยให้กลุ่มเป้าหมายต่อยอดด้านเกษตรอินทรีย์ จากการทำปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดิน ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์จะทำให้กลุ่มเป้าหมายได้กินพืชผักไร้สารพิษ และเมื่ออาหารปลอดภัยก็จะทำให้สุขภาพดี

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อการทำเกษตรปลอดภัย

ชื่อหน่วยงาน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัด

เชียงใหม่

ปีโครงการ

2563

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นายอำนวย อิ่นแก้ว
โทร: 081-7642394

เป้าประสงค์โครงการ

  1. กลุ่มผู้ด้อยโอกาสสามารถเพิ่มทักษะในการสร้างงานสร้างอาชีพจากการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินและสามารถต่อยอดให้เกิดรายได้กับตนเองและครอบครัว ร้อยละ 80
  2. กลุ่มผู้ด้อยโอกาสสามารถปรับทัศนคติในการดำรงชีวิตที่ให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยโดยใช้ปุ๋ยจากการเลี้ยงไส้เดือนดิน ร้อยละ 80
  3. สามารถส่งเสริมและให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการรับการถ่ายทอด ความรู้ภูมิปัญญาในด้านเกษตรอินทรีย์ รวมถึงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกสู่ท้องตลาดในรูปแบบของ Online และ Offline
  4. กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีการตั้งชมรมผู้ประกอบอาชีพเกษตรปลอดภัยเมืองแม่โจ้

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส