อบต.มะเกลือใหม่จัดโครงการสอนทำน้ำยาเอนกประสงค์และยาหม่องจากสมุนไพรอินทรีย์ กู้วิกฤติสังคมผู้สูงอายุในชุมชน

นครราชสีมา งานหัตถกรรมและฝีมือ

ประเทศไทยของเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุขึ้นเรื่ือยๆ มีการคาดการณ์จากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าในปี 2564 ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์

ตัวเลขข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องเร่งมือผลิตมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยรองรับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ในปัจจุบันด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายพื้นที่ ทำให้หลายครัวเรือนต้องพยายามหาเลี้ยงชีพทุกวิถีทาง กลุ่มคนวัยแรงงานในชนบทจำนวนมากต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อเข้าไปทำงานในตัวเมือง ส่งผลให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งอย่างโดดเดี่ยว

แต่ในวิกฤติย่อมมีโอกาส เพราะผู้สูงอายุที่เป็นผู้ว่างงานเหล่านี้ หลายคนยังอยู่ในวัยที่สามารถสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้ ในตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมามีปริมาณของผู้ว่างงานถึงร้อยละ 30 ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีเหล่าผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ได้เห็นช่องทางในการสนับสนุนให้กลุ่มคนว่างงานที่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีทักษะในการหารายได้ จึงจัดทำโครงการ ‘ส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ และยาหม่อง ในผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลมะเกลือใหม่’ ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรับมือกับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต

พื้นที่ดำเนินงานของโครงการจะครอบคลุมถึง 12 หมู่บ้านในตำบลมะเกลือใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุจำนวน 60 คน และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอีก 20 คน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 80 คน โดยสมาชิกโครงการจะได้รับการอบรมวิธีการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์และยาหม่องตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงขั้นตอนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย นอกจากการเรียนรู้ภายในศูนย์ของอบต. แล้ว ก็จะมีการพาไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่น เพื่อเรียนรู้จากกลุ่มที่มีประสบการณ์มากกว่า

น้ำยาเอนกประสงค์และยาหม่องนั้น นับเป็นสินค้าทั่วไปที่ใครๆ ต่างก็ต้องมีไว้ติดบ้าน ทำให้ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ แต่ความพิเศษของผลิตภัณฑ์จากชุมชนมะเกลือใหม่ก็คือ ทั้งน้ำยาเอนกประสงค์และยาหม่องล้วนมีวัตถุดิบตั้งต้นเป็นพืชสมุนไพรอินทรีย์ที่ปลูกโดยคนในชุมชน เช่น มะละกอ มะกรูด มะขามเปียก และน้ำขี้เถ้า ซึ่งสิ่งนี้สามารถนำมาใช้เป็นจุดขายและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากชุมชนได้

โครงการพัฒนาทักษะนี้จึงไม่ใช่แต่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังช่วยเชื่อมเศรษฐกิจในชุมชนระหว่างผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์กับเกษตรกรอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยให้มีเม็ดเงินไหลเวียนในชุมชนมากขึ้น นอกจากนี้ถึงแม้โครงการจะมีจุดเริ่มต้นกับกลุ่มของผู้สูงอายุเป็นหลัก แต่ก็ยังมองไปถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนานี้

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

ส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ และยาหม่องในผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสตำบลมะเกลือใหม่

ชื่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือใหม่

จังหวัด

นครราชสีมา

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นางสะปอย ชัยประเสริฐ
โทร: 089-9178557

เป้าประสงค์โครงการ

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส