สถานพินิจฯ นราธิวาส จัดโครงการสอน ‘วิชาช่างปูกระเบื้อง’ ตอบโจทย์ความต้องการของเยาวชนและตลาดแรงงานในพื้นที่

นราธิวาส งานช่าง

การเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความสามารถทางอาชีพให้แก่ผู้ต้องโทษ คือหน้าที่สำคัญของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพราะขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนของ ‘การเตรียมความพร้อม’ ให้กับพวกเขาในการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมปกติและยืนอยู่ได้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองs

การเตรียมความพร้อมนี้ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย เพราะนอกจากจะต้องวางแผนให้การฝึกฝนทักษะเหล่านั้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานแล้ว ยังต้องมั่นใจด้วยว่าเหล่าเด็กและเยาวชนที่เข้ามาเรียน มีความสนใจในสาขาอาชีพนั้นจริงๆ เพราะมิฉะนั้นแล้วทักษะความรู้ที่ลงทุนฝึกฝนอบรมไปก็อาจจะไม่ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส จึงได้ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงงาน วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยชุมชนพังงา เพื่อเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างเครื่องมือ สถานที่ องค์ความรู้ และเครือข่ายทางอาชีพ

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความต้องการของเยาวชนในสถานพินิจฯ เอง เพื่อหาความต้องการที่แท้จริงในการฝึกอาชีพของพวกเขาจนได้ข้อสรุปเป็น ‘โครงการฝึกวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง’ ขึ้นมา เนื่องจากเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนทางการเงิน อีกทั้งจังหวัดนราธิวาสยังใกล้กับประเทศมาเลเซีย ซึ่งแรงงานก็มักจะข้ามฝั่งไปรับจ้างในฝั่งนั้นซึ่งมีค่าแรงที่สูงกว่าในประเทศไทยด้วย

ตัวโครงการจึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กๆ ในพื้นที่ของสถานพินิจฯ จำนวน 60 คน โดยแนวทางการฝึกอบรมจะมีตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งหมายความว่าเด็กๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การปูกระเบื้องเชิงทฤษฎี เช่น รูปแบบและคุณสมบัติของกระเบื้องแต่ละชนิด การเลือกวัสดุเพื่อปูกระเบื้อง การเก็บรักษา ฯลฯ ไปจนถึงการฝึกปฏิบัติ การตัดและติดตั้งกระเบื้อง รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

มากไปกว่าการฝึกฝนเตรียมพร้อมทางอาชีพแล้ว สถานพินิจฯ ยังให้ความสำคัญกับการอบรมด้านทัศนคติและการจัดการการเงิน เช่น การบริหารจัดการการเงิน การออม และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เพิ่มเติมด้วย เพื่อให้เยาวชนที่พ้นโทษไปแล้ว มีความสามารถทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบ

เป้าหมายสุดท้ายของสถานพินิจฯ คือการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพกลับไปสู่สังคม เพราะฉะนั้นแล้วโครงการนี้จึงตอบโจทย์ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพ การสร้างทัศนคติที่ดีในชีวิต การสร้างเครือข่ายผู้พ้นโทษที่มีความมั่นคงในชีวิตและลดการกระทำผิดซ้ำได้อย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาทักษะการประกอบการเพื่อชุมชนบนพื้นที่สูง จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

จังหวัด

นราธิวาส

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นายบวรเดช เหลื่อมปุ๋ย
โทร: 089-8762347

เป้าประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)

  1. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาการฝึกอบรมวิชาชีพ
    ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดทักษะ ความรู้ ความสามารถและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  2. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส