วิทยาลัยเทคนิคอยุธยานำทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี เปิดโครงการสอนวิชาช่างไฟฟ้า ฝึกผู้ต้องโทษให้มีทักษะพร้อมออกไปประกอบอาชีพ

พระนครศรีอยุธยา งานช่าง

หนึ่งในปัญหาที่เร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขของสังคมไทยคือการขาดโอกาสทางอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มของอดีตผู้ต้องโทษ กรมราชทัณฑ์เคยเปิดเผยข้อมูลว่าสาเหตุของการกลับเข้าสู่เรือนจำของอดีตผู้ต้องโทษส่วนใหญ่ มาจากจากการไม่ได้รับโอกาสในการทำงาน ทำให้พวกเขาไร้อาชีพ ไร้รายได้ จนต้องหวนกลับไปกระทำความผิดอีกครั้ง

สิ่งที่กรมราชทัณฑ์ได้พยายามพัฒนามาโดยตลอดคือการสร้างแผนฝึกฝนทักษะทางอาชีพที่จะทำให้พวกเขานำไปประกอบเป็นอาชีพอิสระที่ไม่ต้องขึ้นตรงกับบริษัท โดยการนำทักษะวิชาชีพอย่าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเชื่อม ฯลฯ มาฝึกฝนกันภายในทัณฑ์สถาน นอกจากนี้ในภายหลังก็มีการเปิดวิชาที่สามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้อย่างเช่น การประกอบอาหาร การนวด การชงกาแฟ หรืองานด้านเกษตรกรรม ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้ต้องโทษมาโดยตลอด

แต่การฝึกทักษะไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพหรือทักษะที่จะนำไปประกอบอาาชีพอิสระ จำเป็นต้องได้รับความสนใจอย่างแท้จริงจากผู้เข้ารับการฝึกฝน รวมถึงจะต้องมีปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอเพื่อให้เท่าทันกับความเป็นไปของสังคมด้วย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้เห็นความสำคัญในจุดนี้จึงได้จัดทำโครงการ ‘การฝึกอบรมทักษะการติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้กับผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา’ ขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างโอกาสในการมีอาชีพของเหล่าผู้ต้องโทษ

กลุ่มดำเนินงานของโครงการนี้คือผู้ต้องโทษในทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เหลือวันต้องโทษไม่เกิน 10 เดือน จำนวน 40 คน ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 25 ถึง 45 ปี โดยทีมจากแผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพระนครฯ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการถ่ายถอดความรู้มากว่า 40 ปีจะเข้าไปช่วยฝึกอบรมในด้านต่างๆ ตลอดหลักสูตร

แผนกาารพัฒนาทักษะอาชีพของโครงการจะดำเนินอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากการประชุมร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีตัวแทนจากกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างไฟ้าเข้ามาร่วมให้คำแนะนำในฝั่งของผู้ว่าจ้าง จากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงของการอบรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานด้านความปลอดภัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จนถึงการลงมือปฏิบัติงานจริงอย่างการเดินสายไฟฟ้า การวางวงจรที่ซับซ้อน และการจัดการระบบไฟฟ้าในงาน Event ต่างๆ

การฝึกฝนทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องโทษใกล้พ้นโทษนั้น นับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำสอง เพราะเมื่อพวกเขาได้ออกไปใช้ชีวิตในสังคม การมีอาชีพที่มีศักดิ์ศรีและเลี้ยงชีพตัวเองได้จะช่วยให้พวกเขาสร้างเนื้อสร้างตัวและเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีคุณภาพได้อีกครั้ง

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

การฝึกอบรมทักษะการติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้กับผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นายประเสริฐ แสงโป๋
โทร: 081-9063684

เป้าประสงค์โครงการ

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส