วิสาหกิจชุมชนแม่ทา SE ผนึกความร่วมมือกับ 4 วิสาหกิจชุมชนใกล้เคียง เพื่อฝึกทักษะแรงงานด้อยโอกาสตามความถนัด ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาชีพ

ลำพูน ผู้ประกอบการ

ความสวยงามอย่างหนึ่งของอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน คือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้แม่ทาเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมมากมายทั้งของชาวไทลื้อ ชาวปกาเกอะญอ ชาวพื้นเมือง ชาวไทใหญ่  ชาวลั้ว และชาวมอญ ซึ่งชุมชนแต่ละกลุ่มก็จะมีภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์

ถึงแม้ในด้านวิถีชีวิตจะมีความหลากหลาย แต่อาชีพที่คนส่วนใหญ่ในอำเภอแม่ทาทำแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 1.กลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุหรือ ‘คนรุ่นเก่า’ จะเป็นแรงงานในภาคเกษตรเสียส่วนใหญ่ และ 2.คนุร่นใหม่ในชุมชน ที่เดินหน้าเข้าตัวเมืองเพื่อไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัด

ในขวบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของจังหวัดทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแนวโน้มไม่มั่นคง สถานการณ์ของราคาพืชผลมีความผันผวน และบริษัทในนิคมก็เริ่มย้ายฐานการผลิตออกไปสู่ประเทศอื่น ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสร้างงานสร้างอาชีพอย่างกลุ่ม ‘วิสาหกิจชุมชนแม่ทา SE’ ได้ลุกขึ้นมาจัดโครงการ ‘พัฒนาทักษะในการสร้างงาน บนฐานของนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา’ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมประชากรในชุมชนกับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ที่มีความแข็งแรงในการปฏิบัติงาน

โครงการนี้จะจับมือทำงานร่วมกับ 4 วิสาหกิจในชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแม่ทาSE วิสาหกิจชุมชนผ้าทอกะเหรี่ยงแม่ขนาด กลุ่มสวนอินทรีย์ฟ้ารักษ์ดิน และวิสาหกิจวิถีมอญหนองดู่ เพื่อเป็นฐานในการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วของแต่ละชุมชนเป็นต้นทุนในการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้จะมุ่งไปที่เหล่าสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ผู้สูงอายุ เกษตรกรในชุมชน และคนุร่นใหม่ โดยเกณฑ์ในการทั้งหมดจำนวน 60 คน ซึ่งคนในกลุ่มนี้จะได้รับการฝึกฝนอบรมตามความสนใจ โดยแบ่งแนวทางการพัฒนาอาชีพออกเป็น 4 ส่วนตามหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันวางหลักสูตร 1.การพัฒนาทักษะการทำผ้าทอกะเหรี่ยง 2.การพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะกับผู้สูงอายุซึ่งสัมพันธ์กับวิถีมอญ 3.การพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะกับเกษตรกรซึ่งสัมพันธ์กับวิถีลุ่มน้ำ 4. การทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ โดยนอกจากทักษะด้านอาชีพแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับการอบรมด้านการบริการจัดการและส่งเสริมทัศนคติการดำเนินชีวิตด้วย

โครงการพัฒนาทักษะในการสร้างงาน บนฐานของนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทานี้ นับว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากรากฐานทรัพยากรของชุมชนอย่างแท้จริง เพราะทุกทักษะอาชีพที่เป็นแนวทางฝึกฝนของโครงการล้วนแต่มีทุนเดิมเป็นวิสาหกิจในชุมชนอยู่แล้ว การประสานงานเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของคนหลากหลายอาชีพเช่นนี้ นอกจากจะเพิ่มความหลากหลายให้กับตัวเลือกในการประกอบอาชีพแล้ว ยังสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่มอีกด้วย โครงการจากแม่ทา SE จึงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของอาชีพให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนและแข็งแรง

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาทักษะในการสร้างงาน บนฐานของนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา

ชื่อหน่วยงาน

วิสาหกิจชุมชนแม่ทาSE (กิจการเพื่อสังคมแม่ทา)

จังหวัด

ลำพูน

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นางสาวพฤติพร จินา
โทร: 081-5308735

เป้าประสงค์โครงการ

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนา  ยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ

  1. ระดับที่ 1 สามารถมีทักษะในการประกอบอาชีพ หรือความสามารถในการสร้างงานด้วยตนเองได้  บวกกับต้นทุนที่แต่ละคนมี โดยใช้ฐานนิเวศน์ของแต่ละชุมชนที่มีอยู่ดูแลซึ่งกันและกัน
  2. ระดับที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน การทำงานร่วมกันแบบกลุ่มภายในชุมชนของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส หรือเชื่อมกับกลุ่มต่างๆที่มีภายในชุมชน สู่ชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งกัน

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส