เรื่องเล่าจากชุมชน

ผู้ประกอบการ

การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยแรงงานฝีมือในชุมชน

สำรวจประเภทอาชีพ

เติมความสร้างสรรค์ให้กับ ‘ข้าวขุนยวม’ ผลิตภัณฑ์แห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าอย่างยั่งยืน

จากอาหารปลอดภัยในชุมชนสู่รายได้ที่ยั่งยืน ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโนนพริก