วิทยาลัยชุมชนน่าน เปิดหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ถูกคุมประพฤติ สร้างอาชีพหมอนวดที่สอดคล้องกับการเติบโตของจังหวัดน่าน

น่าน การบริการและการท่องเที่ยว

‘น่าน’ เมืองเล็กๆ แสนสงบที่ยังคงเต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าหลงใหล ไม่ว่าจะทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่า ทุ่งนา และขุนเขา หรือแม้แต่ในมิติของศิลปวัฒนธรรมยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของวิถีชีวิต ภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่น จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนไม่ขาดสาย การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น นวดไทย ศาสตร์การบำบัดรักษาเพื่อฟื้นฟูและผ่อนคลายร่างกายที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคที่ ‘ออฟฟิศซินโดรม’ กลายเป็นโรคยอดฮิตของคนวัยทำงาน 

เมื่อเมืองน่านเป็นเมืองท่องเที่ยว และหากมีหมอนวดคุณภาพดี ได้มาตรฐานวิชาชีพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดก็จะยิ่งช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ใช้เวลาอยู่ในเมืองน่านนานกว่าเดิม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างงานให้คนในพื้นที่ได้ อีกทั้งการนวดเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและเป็นศาสตร์การบำบัดรักษาโรคที่อาศัยเพียงองค์ความรู้และสองมือเปล่า จึงทำให้มีผู้คนจำนวนมากอยากมาเรียนรู้การนวดไทย โดยหวังใช้เป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีภารกิจพัฒนาอาชีพด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ และการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานวัฒนธรรมพื้นถิ่น จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน และสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน จัดทำ ‘โครงการส่งเสริมอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ’ โดยมีความมุ่งหวังที่จะสร้างงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ต้องขัง มีรายได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน แบ่งเป็นผู้เรียนทั่วไป 20 คน และผู้ต้องโทษในเรือนจำจังหวัดน่าน 30 คน

โดยกิจกรรมที่โครงการฯ ได้ริเริ่ม ได้แก่ ‘การสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับจิตใจ’ เพื่อวัดความเครียด ความสุข และความตั้งใจ อีกทั้งยังมีการสำรวจทุนเดิมและการตั้งเป้าหมายของชีวิต เพื่อสร้างพลังใจให้พร้อมเดินหน้าประกอบอาชีพภายหลังการพ้นโทษ และไม่หันกลับไปกระทำความผิดซ้ำ

ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการอบรม โดยทางวิทยาลัยชุมชนน่านได้ใช้ ‘หลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง’ ประกอบไปด้วยการสอนการนวด สอนทฤษฎีเกี่ยวกับร่างกาย กล้ามเนื้อ กายวิภาคศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ จริยธรรมการเป็นหมอนวด การประกอบอาชีพ การฝึกการนวดแต่ละส่วน เช่น นวดหัว ตัว แขนและขา โดยวิทยากรที่ให้ความรู้เป็นแพทย์แผนไทยที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน ที่ร่วมผลิตหมอนวดให้แก่วิทยาลัยชุมชนน่านมาโดยตลอด การสอนจะเริ่มด้วยทฤษฎีและปฎิบัติควบคู่กัน ทั้งนี้แพทย์แผนไทย 1 คน จะดูแลนักเรียนจำนวน 10 คน

อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ไม่ได้มุ่งให้เฉพาะความรู้และทักษะการนวดไทยเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องและปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังมีแผนเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเป้าหมายก่อนไปประกอบอาชีพจริง ด้วยการเติมความรู้เรื่องการตลาดและภาษาอังกฤษ โดยคณะอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งสำนักงานแรงงานจังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงสถานประกอบการและโรงแรมในจังหวัด

สำหรับเป้าหมายต่อไปของโครงการฯ คือ การเปิดร้านนวดที่หออัตลักษณ์น่าน บริเวณวิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้ มีสถานที่รองรับการทำงานทันที และยังมีแนวคิดที่จะสร้างเครือข่ายหมอนวดไทยของจังหวัดน่าน เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลหมอนวดไทยที่มีมาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพนวดไทยในจังหวัดน่านให้ยั่งยืนต่อไป

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

การส่งเสริมอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ

ชื่อหน่วยงาน

วิทยาลัยชุมชนน่าน

จังหวัด

น่าน

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นางสาวรัชนี คำลือ
โทร: 087-1750104

เป้าประสงค์โครงการ

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประกอบอาชีพการนวดไทย ได้อย่างน้อยร้อยละ 60
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง สามารถสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพได้
  3. เปิดช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทันยุค 4.0

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส