เรื่องเล่าจากชุมชน

การบริการและการท่องเที่ยว

การบริการและท่องเที่ยวแนวใหม่ ท่องเที่ยววิถีชุมชน

สำรวจประเภทอาชีพ

ยกระดับมาตราฐานการท่องเที่ยวชุมชน ที่ช่วยสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน ชาวปกาเกอะญอบ้านแม่หาด-นามน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเปิดโครงการสอนการบริหารโฮมสเตย์ชุมชนชาติพันธุ์และการทำเกษตรพื้นที่สูง ต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม ‘So Lo Mo’ ที่ชอบสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ