‘กลุ่มฅนวัยใส’ จัดโครงการฝึกทักษะ ‘พ่อแม่วัยรุ่น’ ให้เป็นเจ้าของร้านอาหารขนาดเล็ก แก้ปัญหาครอบครัวอย่างยั่งยืน

เชียงใหม่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์

หน่วยพัฒนาอาชีพกลุ่มฅนวัยใส คือหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับกลุ่มพ่อแม่ที่เป็นเยาวชนมาอย่างยาวนาน โดยมีพื้นที่ดูแลครอบคลุมถึง 12 ตำบลในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้พบปัญหาหลายอย่างที่ทำให้กลุ่มพ่อแม่วัยรุ่นขาดโอกาสในการได้รับสวัสดิการที่ดี เช่น การไม่สามารถเข้าถึงเงินอุดหนุนแรกเกิด ปัญหาเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือแม้แต่การที่ไม่แม่วัยใสไม่ต้องการเปิดเผยให้ชุมชนรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ นอกเหนือจากเรื่องสวัสดิการด้านสุขภาพแล้ว วัยรุ่นหลายคนเมื่อตั้งครรภ์แล้วก็จะตัดสินใจลาออกจากโรงเรียน เนื่องจากต้องการที่จะออกมาทำงานหาเลี้ยงตัวเอง 

ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่กลุ่มฅนวัยใสทำงานเพื่อแก้ไขและบรรเทามาโดยตลอด โดยล่าสุดได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพการประกอบอาหารขนาดย่อมในกลุ่มพ่อแม่วัยรุ่น โดยได้มีการจับมือกับองค์กรที่มีบทบาทในเรื่องสิทธของนชุมชน เช่น กลุ่มสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพวัยก้าวหน้าเชียงใหม่ และองค์การเฟรน เพื่อเป็นพัธมิตรด้านการแนะแนวทางอาชีพ รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการฝึกฝนอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย

ในช่วงแรกโครงการเริ่มต้นการฝึกฝนอบรมกับพ่อแม่วัยรุ่นจำนวน 80 คน แต่หลังจากที่ได้มีการดำเนินงานมาแล้วระยะหนึ่งสมาชิกหลายคนมีความจำเป็นต้องหยุดพักไปก่อน เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบางรายยังไม่พร้อมในด้านของอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ทำให้สมาชิกกลุ่มที่เหลือราว 50 คน เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างจริงจัง โดยโครงการได้จัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อช่วยต่อยอดเป้าหมายของคนกลุ่มนี้

หลักสูตรของโครงการจะเป็นในเชิงให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ การสร้างวินัย การสร้างแบรนด์ รวมถึงมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพมาให้ความรู้ในสาขาที่กลุ่มเป้าหมายเลือก เช่น การทำขนม การทำเครื่องดื่ม และร่วมกันต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ในส่วนของการจัดหาวิทยากร กลุ่มฅนวัยใสได้ให้ความสำคัญกับการเฟ้นหาคนที่เหมาะสมเป็นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มพ่อแม่วัยรุ่น คือกลุ่มที่ต้องเผชิญกับอคติของสังคมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้กลุ่มฅนวัยใสมีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกวิทยากรดังนี้ 1.ต้องไม่มีอคติต่อกลุ่มเป้าหมาย 2.ไม่ใช้วิธีการพูดเชิงสั่งสอนหรือตำหนิ 3.ควรเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าในบริบทของคนวัยเดียกัน 4.ต้องมีการทำความเข้าใจกับวิทยากรเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายก่อนทุกครั้ง

หลังจากผ่านการอบรมในหลักสูตรมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง เจ้าหน้าที่โครงการก็ได้เห็นการพัฒนาของกลุ่มเป้าหมายผ่านการลงพื้นที่พูดคุยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้เห็นถึงแรงบันดาลใจและแรงขับเคลื่อนที่กลุ่มเป้าหมายมีต่ออาชีพที่ตัวเองต้องการฝึกฝน ไม่ว่าจะเป็นการขายน้ำหวาน ปิ้งย่างหม่าล่า ลูกชิ้นทอด ไปจนถึงการขายเสื้อผ้าออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือหลังจากที่กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมในโครงการแล้ว เริ่มมีการชักชวนเพื่อนวัยรุ่นที่มีบุตรแล้วมาเข้าอบรมด้วย ทำให้กลุ่มฅนวัยใสมีสมาชิกเพิ่มเติมมากขึ้น

การทำงานกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มอย่างโครงการของกลุ่มฅนวัยใสนี้ จำเป็นจะต้องละเอียดอ่อนและเข้าใจบริบทของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง มิเช่นนั้นอาจเกิดความเสี่ยงที่ทำให้คนกลุ่มนี้ปิดกั้นตัวเองจากการพัฒนาได้ ซึ่งโครงการพัฒนาทักษะอาชีพการประกอบอาหารขนาดย่อมในกลุ่มพ่อแม่วัยรุ่นนี้ ได้ถูกออกแบบและดำเนินงานโดยผู้มีประสบการณ์ ทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเติมเต็มศักยภาพของตัวเองได้ โดยในอนาคตคนกลุ่มนี้ก็ยังสามารถกลับมาแนะนำรุ่นน้องหรือพ่อแม่วัยรุ่นคนอื่นๆ ได้อย่างเข้าอกเข้าใจสืบต่อไป

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการประกอบอาหารขนาดย่อมในกลุ่มพ่อแม่วัยรุ่น

ชื่อหน่วยงาน

กลุ่มฅนวัยใส

จังหวัด

เชียงใหม่

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นางสาวสุดาพร นาคฟัก
โทร: 083-1520451

เป้าประสงค์โครงการ

พ่อแม่วัยรุ่น จำนวน 50 คน สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารขนาดเล็ก มีรายได้เพียงพอที่จะดูแลตนเองและลูกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส