อบต.มะเกลือใหม่จัดโครงการสอนทำน้ำยาเอนกประสงค์และยาหม่องจากสมุนไพรอินทรีย์ กู้วิกฤติสังคมผู้สูงอายุในชุมชน

นครราชสีมา งานหัตถกรรมและฝีมือ

ความแข็งแรงขององค์กรท้องถิ่นอย่างอบต. นับว่าเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาและส่งเสริมพัฒนาคนในชุมชนอย่างมาก โดยมีตัวอย่างให้เห็นได้มากมาย เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาคนในชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน

ชุมชนมะเกลือใหม่เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณคนว่างงานสูงถึงร้อยละ 30 ของประชากร เนื่องจากคนในชุมชนบางส่วนไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตัวเอง ทำให้ประชากรกลุ่มนี้ประกอบอาชีพรับจ้างและทำให้มีรายได้ไม่แน่นอน ขาดความรู้เรื่องการต่อยอดและพัฒนาอาชีพ ซึ่งจากสถานการณ์นี้อบต.มะเกลือใหม่จึงพยายามหาทางที่จะแก้ปัญหาด้านรายได้ให้กับคนในพื้นที่ผ่าน ‘โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ และยาหม่องในผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลมะเกลือใหม่’ เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพใหม่ๆ ให้กับแรงงานในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมายของโครงการมีความหลากหลายของกลุ่มคนด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้พิการ ผู้ว่างงาน และผู้ด้อยโอกาสจำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยหลักสูตรของโครงการแบ่งออกได้เป็น 3 ทักษะที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกฝึกฝนได้ตามความสนใจ คือ 1.การผลิตน้ำยาล้างจาน 2.การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ 3.การผลิตยาหม่อง โดยผลิตภัณฑ์ทั้งสามชนิดนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานเนื่องจากมีการใช้ทุนทางธรรมชาติอย่างพืชสมุนไพรมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต 

โครงการได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรมาช่วยฝึกฝนอบรมในแต่ละทักษะ และมีการลงมือทำงานจริงเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมา นอกจากนี้โครงการยังได้พาสมาชิกไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นๆ เช่น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพรออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงเสริมสร้างความมั่นใจในแนวทางอาชีพให้กับกลุ่มสมาชิก

หลังการดำเนินงานมาในระยะเวลาหนึ่ง โครงการผลิตชิ้นงานออกมาจัดจำหน่ายในตลาดได้สำเร็จ โดยหนึ่งในเจ้าหน้าที่โครงการเล่าให้ฟังว่า “จากที่เราได้อบรมกันมาจนจบโครงการ กลุ่มเป้าหมายของเราได้เรียนรู้การผลิตน้ำยาต่างๆ จนสามารถผลิตใช้ได้เองในครัวเรือนและผลิตแจกในชุมชนได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถทำขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อนำมาขายเป็นรายได้เสริมด้วย”

ความเข้มแข็งของหน่วยงานท้องถิ่นตำบลมะเกลือใหม่ ได้ช่วยสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากการที่คนในชุมชนจะสามารถนำเอาสินค้ามาขายแล้ว ยังมีการผลิตสินค้าเหล่านั้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเอง เป็นการลดรายจ่ายอีกทางหนึ่งด้วย โดยหลังจากนี้โครงการก็ได้มองไปถึงการขยายตลาดในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงการสร้างแบรนด์ของชุมชนให้มีความแข็งแรงและสามารถไปแข่งขันกันในตลาดระดับภูมิภาคและประเทศได้

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

ส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ และยาหม่องในผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสตำบลมะเกลือใหม่

ชื่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือใหม่

จังหวัด

นครราชสีมา

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นางสะปอย ชัยประเสริฐ
โทร: 089-9178557

เป้าประสงค์โครงการ

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส