ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรผสมผสานบ้านโนนรัง-บูรพา เปิดคอร์สสอนทักษะอาชีพหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยดึงศักยภาพของแรงงานด้อยโอกาสให้นำออกมาใช้อย่างเต็มที่

นครราชสีมา การแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากการวิเคราะห์ชุมชนของศูนย์ฝึกอบรมเกษตรผสมผสานบ้านโนนรัง-บูรพา จังหวัด นครราชสีมา พบว่าประชากรในพื้นที่ตำบลตลาดไทรและตำบลโนนตูม ซึ่งเห็นพื้นที่ดูแลของศูนย์ฝึกนั้น กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรสร้างผลผลิตได้น้อยลง ส่งผลต่อมาเป็นความขาดแคลนด้านรายได้ทำให้หลายครัวเรือนกำลังอยู่ในภาวะที่ฝืดเคือง

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรผสมผสานบ้านโนนรัง-บูรพา จึงได้เร่งรุดเข้าไปช่วยเหลือ โดยดึงต้นทุนของชุมชนอย่าง ‘ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน’ เข้ามาเป็นภาคีหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน และจัดทำ ‘โครงการเสริมสร้างทักษะพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืน’ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อผลิตแรงงานฝีมือที่ครบวงจรอย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจำนวน 50 คน ซึ่งประกอบไปด้วยแรงงานนอกระบบ 16 คน ผู้ว่างงาน 3 คน ผู้สูงอายุ 22 คน ผู้พิการ 5 คน และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 คน โดยมีการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสตัวจริงผ่านการร่วมงานกับผู้นำชุมชน และมีการสัมภาษณ์พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายทีละคนเพื่อเฟ้นหาคนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จริงๆ เข้ามาเป็นสมาชิก

 

 

ศูนย์ฝึกฯ ได้ออกแบบการเรียนรู้ออกมาเป็นหลากหลายฐานอาชีพตามความสนใจของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์ผักหวานป่า การเพาะปลูกกล้วย การเพาะขยายพันธุ์ปลา การเลี้ยงไก่อินทรีย์ การเพาะปลูกสมุนไพร การปลูกกล้วย รวมถึงการแปรรูปเพื่อต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่ามากขึ้น รวมกว่า 30 ฐานอาชีพ

หลังจากที่ได้มีการฝึกฝนอบรมไปในระยะหนึ่งกลุ่มก็ได้มีการลงมติเลือกอาชีพที่จะนำไปต่อยอดต่อ 3 อาชีพคือ 

  1. การขยายพันธุ์พืช
  2. การทำกล้วยฉาบ
  3. การทำเค้กกล้วยหอม

เนื่องจากเป็นทักษะที่สร้างรายได้ได้ง่าย และไม่ต้องใช้ทักษะที่ซับซ้อน ขณะเดียวกันทักษะอาชีพกว่า 30 รูปแบบที่เคยได้มีการฝึกฝนไปแล้วก็จะยังทำควบคู่ไปด้วย

หนึ่งในเจ้าหน้าที่โครงการได้เล่าให้ฟังถึงความก้าวหน้าของกลุ่มเป้าหมายว่า “หลังจากที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเราก็พยายามไปพูดชักชวนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีบางกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของชุมชนเลยเพราะไม่มีความมั่นใจในตัวอง แต่เราก็สามารถดึงให้เขาเปิดใจและลองมาเข้าร่วมอบรมได้ ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จที่หลังจากจบหลักสูตรสมาชิกมีความกระตือรือร้นที่จะนำเอาทักษะที่เรียนรู้ไปประกอบอาชีพที่ต่อ”

การที่โครงการมีภาคีสนับสนุนอย่างปราชญ์ชุมชน นับว่าเป็นต้นทุนที่มีมูลค่าอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นทีมบุคคลากรที่เข้าใจปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง และมองเห็นแนวทางการพัฒนาที่เกิดจากฐานของชุมชนได้อย่างชัดเจน การที่กลุ่มเป้าหมายทั้ง 50 คนได้มีความกระตือรือร้นในการสืบสานอาชีพต่อเนื่องและมีการผลิตสินค้าของชุมชนออกมาจำหน่าย เป็นบทพิสูจน์ที่ดีว่าโครงการได้ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

เสริมสร้างทักษะพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืน

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรผสมผสานบ้านโนนรัง-บูรพา

จังหวัด

นครราชสีมา

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นายสุวัฒนชัย จำปามูล
โทร: 098-584-6008

เป้าประสงค์โครงการ

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ

  1. เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางโอกาส ให้มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีม
  2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ
  3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตน พัฒนาอาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ไม่ว่างงาน

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส