วิทยาลัยชุมชนพังงาเปิดโครงการฝึกแคดดี้ให้แรงงานนอกระบบ ช่วยสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงาเมืองแห่งความสุข

พังงา การบริการและการท่องเที่ยว

วิทยาลัยชุมชนพังงาคือหน่วยงานด้านการศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งต่อองค์ความรู้และทักษะอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยจะมีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของประชากรเพื่อนำมาจัดทำหลักสูตรหรือโครงการพัฒนาอยู่เสมอ

ในช่วงปีก่อนวิทยาลัยชุมชนได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนถึง 296 หมู่บ้านจาก 8 อำเภอในจังหวัดพังงา และได้พบว่าประชากรจำนวนหนึ่งมีความต้องการที่จะประกอบอาชีพแคดดี้ เนื่องจากเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเล่นกอล์ฟจำนวนมาก วิทยาลัยชุมชนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานแคดดี้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงาขึ้น เพื่อตอบความต้องการของประชากรกลุ่มนั้น

หลังจากที่เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ก็มีผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาทั้งสิ้น 67 คน ซึ่งสมาชิกทั้งหมดจะได้รับการฝึกฝนอบรมตามหลักสูตรแคดดี้มืออาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบโดยวิทยาลัยชุมชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพจากสนามกอล์ฟ บลูแคนยอน จังหวัดภูเก็ต นักวิชาการอิสระและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา รวมถึงสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ทำให้รับรองได้ว่าหลักสูตรนี้มีมาตรฐานการฝึกอบรมทัดเทียมกับระดับสากล

ประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ 1.การให้บริการ และบุคลิกภาพ 2.การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และภาษาอังกฤษสำหรับแคดดี้ 3.ความรู้เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ และการปฏิบัติงานของพนักงานแคดดี้ 4.การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโภชนาการสำหรับนักกีฬา 5.การดำรงชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในขณะนี้ โครงการพัฒนาฯ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยสมาชิกทุกคนก็กำลังฝึกฝนอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อไปสู่เป้าหมายของที่วิทยาลัยชุมชนตั้งใจไว้ว่าจะต้องมีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 ที่สามารถสร้างรายได้จากทักษะและความรู้ที่ได้อบรมจากโครงการผ่านอาชีพแคดดี้ ซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนเองก็ได้ร่วมผลักดันเป้าหมายนี้ โดยการลงนามความร่วมมือ MOU กับบริษัท กระทะทอง จำกัด เพื่อรองรับแรงงานผู้ผ่านการฝึกอบรมให้เข้าไปทำงานกับบริษัท ซึ่งข้อตกลงนี้ย่อมจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกทุกคนในการฝึกฝนทักษะของตนเองเพื่อให้ผ่านหลักสูตรแคดดี้มืออาชีพ จนสามารถเข้าไปทำงานกับบริษัทได้อย่างมั่นคง

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานแคดดี้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา

ชื่อหน่วยงาน

วิทยาลัยชุมชนพังงา

จังหวัด

พังงา

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: ธวัชชัย จิตวารินทร์
โทร: 064-4790874

เป้าประสงค์โครงการ

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะสำหรับการประกอบอาชีพพนักงานงานแคดดี้
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการประกอบอาชีพพนักงานแคดดี้

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส