วิทยาลัยชุมชนสตูลเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศให้ได้ใบอนุญาตมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) แก้ปัญหานำเที่ยวข้ามจังหวัดไม่ได้

สตูล การบริการและการท่องเที่ยว

จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มีที่มาจากการที่วิทยาลัยชุมชนสตูลต้องการจะสร้างโอกาสที่เสมอภาคให้กับกลุ่มมัคคุเทศก์เฉพาะที่ต้องการเปลี่ยนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เรื่องใบอนุญาตการนำเที่ยวในต่างพื้นที่ ทำให้มัคคุเทศก์จำนวนหนึ่งหรือที่เรียกกันว่ามัคคุเทศก์เฉพาะ ไม่สามารถนำนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามเขตพื้นที่หรือข้ามจังหวัดได้

วิทยาลัยชุมชนจึงได้หาทางช่วยเหลือและสนับสนุน โดยการจัดทำแผนการพัฒนาทักษะขึ้นมา เพื่อฝึกฝนอบรมเหล่ามัคคุเทศก์ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบของใบอนุญาตนำเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายของโครงการจึงเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงที่พลาดโอกาสการฝึกอบรมที่จัดโดยกรมการท่องเที่ยว โดยหลังจากที่ได้เปิดรับสมัครแล้ว ก็มีกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและมาเข้าร่วมจำนวน 53 คน 

หลังจากที่ได้สมาชิกครบแล้ว โครงการก็ได้จัดอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ และเมื่อผ่านการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พบว่ากลุ่มมัคคุเทศก์เฉพาะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นใน 3 ด้านคือ 

1.องค์ความรู้ ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูล เช่นอุทยานธรณีโลกสตูล ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  โบราณคดี  และวรรณกรรมท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกท้องถิ่น เป็นต้น 2.ทักษะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทักษะของมัคคุเทศก์ในศตวรรษที่ 21 คือทักษะการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลที่ทันสมัยขึ้นในการนำเที่ยว รวมถึงทักษะการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 3. เจตคติ สมาชิกที่เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพมัคคุเทศก์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้มีความเข้มแข็งกันในกลุ่มมัคคุเทศก์

ความก้าวหน้าของสมาชิกทั้ง 50 คน เป็นหมุดหมายที่ดีว่าวิทยาลัยชุมชนสตูลมีคุณภาพและสามารถเป็นหน่วยงานที่ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพิงได้ ซึ่งหลังจากนี้มัคคุเทศก์ทั้ง 50 คน จะได้รับหนังสือรับรองจากโครงการเพื่อนำไปเปลี่ยนประเภทของในอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ต่อไป

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)

ชื่อหน่วยงาน

วิทยาลัยชุมชนสตูล

จังหวัด

สตูล

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นายอัศวยุช เทศอาเส็น
โทร: 085-0808816

เป้าประสงค์โครงการ

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสสำหรับคนที่เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะอยู่แล้ว ให้ได้รับการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง จะได้ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส