รายละเอียดโครงการ ปี 2562

ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2562

โครงการนี้มีเป้าหมายพัฒนาทักษะแรงงานขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และแรงงานฝีมือโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนำร่องใน 50 พื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนความยากจนการว่างงานสูง และมีดัชนีความก้าวหน้าของคนต่ำ โดยจะมีการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาทักษะอาชีพแบบครบวงจร โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนากำลังแรงงานให้สามารถยกระดับฝีมือและทักษะ มีแผนประกอบอาชีพ จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนคาดว่าในปีแรกจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายประมาณ 5,000-10,000 คน

วัตถุประสงค์โครงการ

ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือ

ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ

กลุ่มประชากรวัยแรงงานซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้

ศึกษาและพัฒนา

ศึกษาและพัฒนา

เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาชีพกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม

ค้นหานวัตกรรมชุมชน

ค้นหานวัตกรรมชุมชน

เพื่อค้นหานวัตกรรมชุมชนที่เสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Proposal) จาก หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม โดย กสศ. จะคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าร่วมโครงการ และทำสัญญาสนับสนุนกับหน่วยพัฒนาอาชีพ โดยหน่วยพัฒนาอาชีพจะต้องดำเนินงานตามโครงการเพื่อให้ผู้รับทุนได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีกรอบแนวคิดการดำเนินงาน ดังนี้

1) การใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based) ยกระดับการประกอบอาชีพ

เนื่องจากชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้หรือแหล่งการประกอบอาชีพที่สำคัญสุด

  1. ชุมชนชนบท เน้นพัฒนาให้เกิดกระบวนการเสริมศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาอาชีพ เพื่อกำหนดแผนธุรกิจและแผนกำลังคนที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
  2. ชุมชนเขตเมือง โครงการจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานฝีมือสูงขึ้น
2) การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ/แรงงานฝีมือในชุมชน

มุ่งเป้าตรงตามความต้องการของชุมชน หรือตลาดแรงงานท้องถิ่นร่วมไปกับการสร้างพื้นฐานทักษะอาชีพ 3 ด้าน

  1. ทักษะเฉพาะอาชีพโดยปฏิบัติงานจริงในชุมชนหรือสถานประกอบการ
  2. ทักษะการบริหารจัดการสำหรับศตวรรษที่ 21 (เช่น การฝึกวิเคราะห์ การใช้ IT และเทคโนโลยี การติดต่อประสานงาน การทำงานเป็นหมู่คณะ)
  3. ทักษะชีวิตด้านเศรษฐศาสตร์ครัวเรือน (เช่น บัญชีครัวเรือน การจัดการรายรับรายจ่าย) เพื่อนำไปสู่การมีนวัตกรรมชุมชนเพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ด
3) การเสริมสร้างสมรรถนะแก่ชุมชนและภาคเอกชน

ในการส่งเสริมบทบาทและเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นเครือข่ายจับคู่การพัฒนาอาชีพในการยกระดับศักยภาพ

4) การวิจัยปฏิบัติการ

เพื่อถอดความรู้และประเมินผลสำเร็จการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติหน่วยพัฒนาอาชีพ
ที่จะเข้าร่วมโครงการ

1) สถานภาพ

เป็นหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมที่มีแนวคิดการพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มประชากรวัยแรงงาน อาทิ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนพัฒนาอาชีพ องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย

2) การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ

เป็นหน่วยพัฒนาอาชีพซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพ ฝีมือแรงงาน มีหลักสูตรการพัฒนาที่เน้นการปฏิบัติจริง มีประสบการณ์การทำงานกับชุมชน ท้องถิ่นหรือพื้นที่การเรียนรู้เป็นฐาน รวมถึงมีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงบุคลากร

3) ความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและนอกชุมชน

เป็นหน่วยพัฒนาอาชีพที่มีการทำงานที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชน ให้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการของการทำงานในพื้นที่ร่วมกัน

เกณฑ์การเสนอโครงการ

กสศ. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่แสดงแนวคิดและวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนตามหัวข้อ
โดยมีข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนประเด็น ดังต่อไปนี้
ความพร้อมและความเชื่อมั่น

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพ ฝีมือแรงงาน

การวิเคราะห์พื้นที่ดำเนินงาน

คัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานระดับตำบล เทศบาล หรือพื้นที่การเรียนรู้

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

การพัฒนาทักษะอาชีพ การเพิ่มทักษะบริหารจัดการ การส่งเสริมทัศนคติการดำเนินชีวิต

ความร่วมมือกับองค์กรในชุมชน

ข้อเสนอโครงการควรมีการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และสถานประกอบการในท้องถิ่น

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่นำไปสู่การส่งเสริมการมีงานทำของกลุ่มเป้าหมาย

มีรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและการมีงานทำ การเพิ่มรายได้

การสนับสนุน

กสศ. จะจัดงบประมาณสนับสนุนหน่วยพัฒนาอาชีพ ดังนี้

1) งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้เพื่ออาชีพ

ให้แก่กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

2) งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ

เพื่อใช้ในการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่ออาชีพ

*รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณตามแบบข้อเสนอโครงการ (Proposal) โดยหน่วยพัฒนาอาชีพจัดทำแผนงบประมาณเสนอมายัง กสศ. 

    กสศ. จะจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการเสริมคุณภาพ ดังนี้

  • การพัฒนาหน่วยพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ชุมชนหรือพื้นที่การเรียนรู้
  • เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและสนับสนุนวิชาการ
  • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาชีพท้องถิ่น การแนะแนวและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

แผ่นพับเอกสารแนะนำโครงการ

โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส