ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าจก บ้านชั่งแปลง8

วิสาหกิจบ้านชั่งแปลง 8 เร่งฝึกฝีมือแรงงานด้อยโอกาส เพื่อผลิตผ้าทอจกให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด