โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

วิสาหกิจชุมชนพอใจในวิถีพอเพียงรวมกลุ่มตั้งโครงการปลูกพืชอินทรีย์ หยุดการผูกขาดของสารเคมี