“เรียนรู้ตลอดชีวิต” แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย จังหวัดสกลนคร-นครพนม