ประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566  เวลา 09.30 – 15.30 น. ผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566