สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา เปิดหลักสูตรเกษตรอินทรีย์และการย้อมผ้าสีธรรมชาติ สร้างอาชีพให้กับแรงงานด้อยโอกาสในชุมชน

เลย งานหัตถกรรมและฝีมือ

ปัญหาเรื่องการศึกษาคือจุดเริ่มต้นของปัญหาหลายๆ เรื่องในประเทศ แต่ถ้าหากคุณเป็นคนเมือง คุณอาจจะไม่ได้เห็นภาพเหล่านี้อย่างชัดเจนนัก แต่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ภาพของเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษามีให้เห็นอยู่ทั่วไป ด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการขาดแคลนทุนทรัพย์ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องออกมาเป็นแรงงานนอกระบบ หรือบางกลุ่มก็กลายเป็นคนว่างงานและตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

การแก้ปัญหาเหล่านี้ในพื้นที่ หลายครั้งไม่อาจรอนโยบายจากภาครัฐที่มีขั้นตอนมากมายได้ กลุ่มที่ทำงานด้านสังคมกับชุมชนโดยตรงจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วมากกว่า อย่างเช่น สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา (กลุ่มก่อการดีเลย) ที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในจังหวัดเลย ที่ได้จัดทำโครงการ ‘ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนวัยแรงงานและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่น’ ที่จะช่วยผลักดันกลุ่มประชากรวัยแรงงานในพื้นที่ที่สถาบันฯ ดูแลอยู่ ให้มีทักษะที่สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองโดยไม่เป็นภาระของครอบครัวหรือสังคม

โครงการส่งเสริมฯ นี้เป็นการจับมือกันระว่างหน่วยงานในท้องถิ่นที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาแรงงานฝีมือ ประกอบด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอ กลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านพระประเสริฐ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยมีกาารร่วมกันออกแบบหลักสูตรพัฒนาทักษะโดยใช้ชุมชนเป็นฐานใน 2 หัวข้อหลักคือ 1.หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพด้านเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง และ 2.หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการย้อมผ้าสีธรรมชาติ

เนื้อหาของหลักสูตรแรกจะเป็นการฝึกอบรบแนวคิดเรื่องเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง เกษตรปลดภัยจากสารเคมี โดยจะอบรมตั้งแต่แนวคิดเกษตรผสมผสานการปรับปรุงดิน การไม่ใช้สารเคมี การฝึกปฏิบัติการจริง ไปจนถึงขั้นตอนการขายผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งโครงการจะใช้พื้นที่สาธารณะในตำบล ที่มีอยู่ราวๆ 3 ไร่เป็นพื้นที่นำร่อง โดยจะเริ่มขยับขยายทำไปทีละไร่จนเต็มพื้นที่

ส่วนหลักสูตรต่อมาจะเป็นการปูพื้นฐานการย้อมผ้าสีธรรมชาติ มีการเรียนการสอนตั้งแต่เรื่องการย้อมสีธรรมชาติ การออกแบบลวดลายผ้ามัดย้อม ซึ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการจริงและผลิตผลงานออกมาเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ก็มีการสอนเรื่องวิธีการทำตลาดผ่านสื่อออนไลน์ และวิธีการเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วย

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้ แน่นอนว่าจะต้องเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วย แรงงานนอกระบบ ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านพระประเสริฐ รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยทุกคนจะได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์ของโครงการอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าคนที่จะได้รับโอกาสเป็นผู้ด้อยโอกาสจริงๆ

การขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นเหมือนการไม่ได้รับการปูพื้นฐานด้านองค์ความรู้ในชีวิต บ่อยครั้งทำให้ขาดทักษะในการคิดและทำสิ่งต่างๆ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ นี้จึงเป็นเหมือนโอกาสที่สอง ที่หยิบยื่นให้กับผู้ที่ขาดโอกาส ในการดึงให้พวกเขากลับเข้ามาอยู่ในระบบ ที่ได้รับโอกาสและสวัสดิการทางสังคมด้านต่างๆ โดยมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนและแรงงานที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้มีอาชีพและสามารถยืนด้วยตัวเองได้อย่างแข็งแรง

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนวัยแรงงานและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน

สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา (กลุ่มก่อการดีเลย)

จังหวัด

เลย

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นายกิตติพงษ์ ภาษี
โทร: 091-0630540

เป้าประสงค์โครงการ

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของเยาวชนวัยแรงงานและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษาและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส