วิทยาลัยชุมชนพิจิตรพัฒนา startup นวดแผนไทยที่ใช้แรงงานกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อรองรับกระแสนักท่องเที่ยวต่างชาติ

พิจิตร การบริการและการท่องเที่ยว

การเดินหน้าเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ คือเรื่องใหญ่อันดับต้นๆ ของหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงไทยด้วยเช่นกัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ก็คือปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ เนื่องจากผู้สูงอายุคือคนที่พ้นวัยแรงงานไปแล้ว แต่พวกเขายังมีการอุปโภคและบริโภคไม่ต่างจากคนวัยอื่นๆ ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศที่กำลังผลัดเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุต้องพบปัญหาเรื่องการขาดแคลนรายได้ของคนกลุ่มนี้

พื้นที่ในอำเภอโพธิ์ทับช้างและอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร คือหนึ่งในพื้นที่ที่กำลังเคลื่อนสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำให้หน่วยงานอย่างวิทยาลัยชุมชนพิจิตรคิดริเริ่มโครงการที่จะป้องกันปัญหาการขาดรายได้ของผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายคือการเพิ่มรายได้ให้กับคนกลุ่มนี้ รวมไปถึงยกระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมของชุมชนด้วย

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและผู้ด้อยโอกาสนอกภาคการศึกษาจึงได้เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนี้ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวมสมาชิกกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน ประกอบด้วยผู้สูงวัยและผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ในพื้นที่ จากนั้นจึงได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ

เบื้องต้นโครงการได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้การนวดแผนไทยแบบครบวงจร ตั้งแต่ทักษะและเทคนิคการนวดแผนไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการนวด โดยหลักสูตรทั้งหมดจะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ด้วย จากนั้นโครงการได้ร่วมมือจัดทำแผนพัฒนาแนวทางอาชีพกับหน่วยงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมพัฒนาชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้โครงการยังมีการจัดหาสถานที่ศูนย์กลางของการประกอบอาชีพและการให้บริการนวดแผนไทย รวมถึงถอดองค์ความรู้เพื่อเสนอเป็นนโยบายส่งเสริมอาชีพให้กับทางจังหวัดต่อไป

ช่วงเวลาที่ผ่านมา หลังจากที่โครงการได้ดำเนินการฝึกฝนอบรมทักษะการนวดแผนไทยให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็ได้พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างทักษะใหม่ๆ ให้กับตัวเอง โดยกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนอกจากจะพบว่ามีความสนใจในการต่อยอดอาชีพนวดแผนไทยแล้ว การมีกิจกรรมให้คนกลุ่มนี้ได้มาพบปะกันยังช่วยในเรื่องของสุขภาพจิตและความแน่นแฟ้นของชุมชนด้วย

โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและผู้ด้อยโอกาสนอกภาคการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรนี้ จึงตอบโจทย์ด้านคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างน้อยถึงสองข้อ นั่นคือการสร้างอาชีพและรายได้ รวมถึงสร้างความสุขและความรื่นเริงให้กับชีวิตของผู้สูงวัยและผู้ขาดแคลนโอกาสด้วย

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ชื่อหน่วยงาน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

จังหวัด

พิจิตร

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นายมนตรี พันธ์กสิกร
โทร: 081-4610129

เป้าประสงค์โครงการ

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ ผลผลิต แรงงานสูงอายุและแรงงานด้อยโอกาสนอกภาคการศึกษามีทักษะฝีมือแรงงานนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองทักษะฝีมือ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส