เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่สอง! ม.นครพนมเปิดหลักสูตรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานพินิจฯ พร้อมสนับสนุนต่อจนถึงมืออาชีพ

นครพนม งานช่าง

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานอาชีพการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย แก่แรงงานด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนครพนม เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นมาโดยการร่วมมือกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการมอบโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนผู้ต้องโทษในการฝึกฝนวิชาชีพที่สามารถนำไปสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองในอนาคต โดยทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นผู้จัดโครงการนั้น ได้เลือกเอาอาชีพยอดนิยมที่มีตลาดแรงงานรองรับอยู่เสมออย่าง ‘อาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า’ มาเป็นทักษะที่ใช้ฝึกฝนแรงงานกลุ่มนี้

ในช่วงเริ่มต้น ทางโครงการได้ลงพื้นที่เพื่อรับสมัครสมาชิก ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเยาวชนในศูนย์ โดยสามารถหาสมาชิกได้ครบตามเป้าคือจำนวน 150 คน ซึ่งทุกคนก็ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแล้วว่ามีความต้องการในการเรียนรู้และฝึกอาชีพอย่างแท้จริง หลังจากนั้นโครงการก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายในหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สภาเด็กและเยาวชน และร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ระหว่างการฝึกฝนอบรมตามหลักสูตร โครงการได้รับองค์ความรู้และทักษะ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ในการถ่ายทอดประสบการณ์สู่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงใช้พื้นที่และสภาพแวดล้อมจริงของสถานพินิจฯ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกฝนจริง นอกจากนี้โครงการยังได้สอดแทรกการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่กลุ่มสมาชิกผ่านกิจกรรม ‘การวางแผนชีวิต’ ด้วย ซึ่งหัวข้อนี้นับว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อที่สำคัญที่สุดของการจัดอบรม เพราะเป็นการอบรมที่สอนให้กลุ่มสมาชิกได้รู้จักตัวเองและเข้าใจชีวิตมากขึ้น รวมถึงรู้จักการวางแผนสำหรับอนาคตหลังพ้นโทษ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการกลับมากระทำผิดซ้ำได้เป็นอย่างดี

หลังจากที่สมาชิกได้ผ่านการอบรมมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง โครงการก็พบว่าพวกเขามีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลคะแนนการทดสอบความรู้ที่มีมากขึ้นก่อนการอบรม มีทักษะการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและความเข้าใจในระบบไฟฟ้ามากกว่าเดิม มีทัศนคติต่อการวางแผนชีวิตหลังพ้นโทษในทางที่ดี และมีความเข้าใจชีวิตมากขึ้น

โดยรวม ผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฯ มีความก้าวหน้าไปในทางบวก ซึ่งโครงการก็ได้วางแผนไว้ว่าหลังจากที่โครงการได้เสร็จสิ้นลง หน่วยพัฒนาจะยังคงติดตาม ประเมินผล และส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการต่อยอดทักษะเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีแผนการเปิดช่องทางการสื่อสารออนไลน์เพื่อให้คำปรึกษาแก่กลุ่มสมาชิกต่อไป

 

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาทักษะแรงงานอาชีพการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย แก่แรงงานด้อยโอกาสพื้นที่จังหวดนครพนม

ชื่อหน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

จังหวัด

นครพนม

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
โทร: 081-9645607

เป้าประสงค์โครงการ

  1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 150 คน มีทักษะความรู้ด้านการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสามารถซ่อมเครื่องไฟฟ้าพื้นฐานในครัวเรือนได้เอง
  2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 150 คนมีทักษะความรู้ด้านการตรวจสอบและซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย สามารถไปตรวจเช็คระบบไฟฟ้าที่บ้านพักอาศัยของตนเองได้
  3. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 150 คนมีทักษะความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดและทัศนคติ มุมมอง การดำรงชีวิตยุคการเปลี่ยนแปลง
  4. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 150 คนมีทักษะความรู้ ความเข้าใจ ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเองได้อย่างน้อย 1 ชิ้น
  5. สามารถพัฒนาทักษะแรงงานด้อยโอกาสพื้นที่จังหวัดนครพนม ให้มีความรู้ความสามารถและได้รับสิทธิการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส